Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Podlesiu Kościelnym

W Y K A Z

N I E R U C H O M O Ś C I   P R Z E Z N A C Z O N Y C H    D O

S P R Z E D A Ż Y

 

Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010r.  Nr 102  poz. 651 ze zmianami./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Podlesiu Kościelnym:

 

1. Lokal mieszkalny,  Nr 1   w budynku   Nr 18,

 

o powierzchni użytkowej  106,30    m2   (  3 pokoje, kuchnia, łazienka, skrytka, przedpokój + komunikacja, sień, korytarz, komunikacja )

 

lp

pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa

1

1 pokój

 

2

2 pokój

 17,97 m2

3

3 pokój

 16,21 m2

4

przedpokój + komunikacja

   7,69 m2

5

sień

   1,74 m2

6

łazienka

   4,75 m2

7

kuchnia

 14,39 m2

8

korytarz

  5,39 m2

9

skrytka

  2,57 m2

10

komunikacja

  9,83 m2

 

razem:

106,30 m2

 

wraz z 10  przynależnym  pomieszczeniami:

 

lp

pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa

2

Pomieszczenie magazynowe     1 s

10,56 m2

2

Piwnica                                        1 p1

12,21 m2

3

Piwnica                                        1 p2                                       

  8,64 m2

4

Magazyn na olej opałowy           1 p3

  7,58 m2

5

Korytarz + komunikacja              1 p4

  3,68 m2

6

Pomieszczenie gospodarcze     1 g1

20,79 m2

7

Pomieszczenie gospodarcze     1 g2

 8,94 m2

8

Pomieszczenie gospodarcze     1 g3

 9,76 m2

9

Pomieszczenie gospodarcze     1 g4

 6,43 m2

10

Pomieszczenie gospodarcze     1 g5

 8,34 m2

 

razem:

96,93 m2

łączna powierzchnia użytkowa  203,23 m2. oraz ułamkowa wartość gruntu 20323/47631, działki  nr 18/1  o  powierzchni 0,2177 ha, 

 

Opis nieruchomości:

 

W/w nieruchomość lokalowa znajduje  się w budynku  nr 18, na działce nr 18/1 o powierzchni 0,2177 ha, zapisana  w KW Nr 49224 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu i stanowi własność Gminy Mieścisko, nie obciążone hipotecznie.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada  aktualnego   przeznaczenia. /brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r.  w/w działka oznaczona jest symbolem U - jako tereny zabudowy usługowej.

Według ewidencji gruntów nieruchomość  oznaczona jest  jako:  Bi – tereny zabudowane inne.

Działka zabudowana budynkiem składającym się z lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego oraz budynku stodoły. Teren płaski, bezpośrednie sąsiedztwo stanowi sklep spożywczy i tereny zabudowy mieszkaniowej. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, brak chodnika. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną , wodociąg oraz kanalizację miejscową .

Uchwałą nr XVI/114/12  z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 2 lokali  w budynku  nr 18  w Podlesiu Kościelnym, Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na  jego zbycie.

 

Cena nieruchomości:

 

  • Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego i wartość nieruchomości lokalowej wynosi 112.593,00zł.
  • W tym ułamkowa wartość gruntu wynosi  9.679,00zł,
  • Wartość nakładów najemcy na prace remontowe wynosi 12.828,00zł.
  • Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego według stanu przed nakładami wynosi  99.765,00zł

 

Sprzedaż  w/w  nieruchomości lokalowej odbędzie się w trybie  bezprzetargowym na  rzecz  najemcy.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Mieścisko  Nr XXXII/244/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieścisko, uchwalono iż przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Mieścisko  udzielona zostanie  bonifikata w wysokości 50% wartości rynkowej lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę dla budynków wybudowanych przed 1960r, bonifikatę  te zwiększy się o 10% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku.

 

 

Wobec powyższego cena lokalu do sprzedaży najemcy wynosi -   49.882,50 zł 

/ z 50% bonifikatą /

 

 

 

 

2. Lokal użytkowy  nr 2 w  budynku nr 18

 

o powierzchni użytkowej   229,40    m2   (  3 sale, przedsionek, korytarz + komunikacja, schowek, 2 sanitariaty, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, komunikacja  )

 

lp

pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa

1

sala

24,28 m2

2

sala

27,47 m2

3

sala

52,78 m2

4

przedsionek

2,33 m2

5

Korytarz + komunikacja

24,98 m2

6

schowek

 6,25 m2

7

sanitariaty

13,58 m2

8

sanitariaty

12,03 m2

9

pokój

22,96 m2

10

pokój

21,87 m2

11

kuchnia

 9,25 m2

12

łazienka

 2,92 m2

13

przedpokój

 1,57 m2

14

komunikacja

 7,13 m2

 

razem:

229,40 m2

 

wraz z 5  przynależnymi  pomieszczeniami:

 

lp

pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa

1

Piwnica  2p

10,21 m2

2

Pomieszczenie gospodarcze  2g1

8,94 m2

3

Pomieszczenie gospodarcze  2g2

9,76 m2

4

Pomieszczenie gospodarcze  2g3

6,43 m2

5

Pomieszczenie gospodarcze  2g4

8,34 m2

 

razem:

43,68 m2

 

Łączna  powierzchnia  użytkowa 273,08 m2. oraz ułamkowa wartość gruntu 27308/47631, działki  nr 18/1 o  powierzchni 0,2177 ha, 

 

Opis nieruchomości:

 

W/w lokal użytkowy znajduje się w budynku  nr 18, na działce nr 18/1 o powierzchni 0,2177 ha, zapisanej  w KW Nr 49224 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu i stanowi własność Gminy Mieścisko, nie obciążone hipotecznie.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada  aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r.  w/w działka oznaczona jest symbolem U - jako tereny zabudowy usługowej.

Według ewidencji gruntów nieruchomość  oznaczona jest  jako:  Bi – grunty zabudowy innej.

Nieruchomość zabudowana budynkiem składającym się z lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego oraz budynku stodoły. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi sklep spożywczy i tereny zabudowy mieszkaniowej. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, brak chodnika. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną , wodociąg oraz kanalizację miejscową .

Uchwałą nr XVI/114/12  z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 2 lokali  w budynku  nr 18  w Podlesiu Kościelnym Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na jego  zbycie.

 

Cena nieruchomości:

 

  • Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego i wartość lokalu użytkowego wynosi  192.029,00 zł.
  • W tym ułamkowa wartość gruntu wynosi  13.005,00zł,

 

Sprzedaż  w/w  nieruchomości  odbędzie się w trybie  przetargu ustnego nieograniczonego .

 

w/w lokale nie posiadają źródła zasilania ciepła, konieczne będzie zaadoptowanie nowych kotłowni oraz wykonania wejścia do piwnicy przynależnej do lokalu użytkowego.

 

 

 

3. nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 18/3 o powierzchni 0,3000 ha

 

oznaczona  w ewidencji gruntów jako: obręb Podlesie Kościelne, zapisana   w KW Nr 49224  w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r.  w/w działka oznaczona jest symbolem U– tereny zabudowy usługowej.

Na dzień wizji lokalnej działka stanowi ogród oraz teren porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiających wartości, teren w części ogrodzony ogrodzeniem zbudowanym z siatki metalowej na słupkach betonowych.

Dojazd do działki drogą asfaltową, brak chodnika

 

Cena  nieruchomości  -  28.830,00 zł   + podatek VAT

 

 

 

 

4. nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 18/4 o powierzchni 2,0177 ha,

 

oznaczona  w ewidencji gruntów jako: obręb Podlesie Kościelne, zapisana   w KW Nr 49224  w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r.  w/w działka oznaczona jest symbolem U– tereny zabudowy usługowej, O – tereny obejmujące użytki rolne prawnie chronione, OR – tereny obejmujące użytki rolne nie podlegające ochronie / przewaga przeznaczenia pod użytki rolne /

Na dzień wizji lokalnej działka stanowi  teren nieużytkowany oraz częściowo boisko sportowe. Dojazd do działki drogą brukową, brak chodnika

 

Cena  nieruchomości  -  42.695,00 zł 

 

 

 

5. nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 16 o powierzchni 0,1382 ha,

 

oznaczona  w ewidencji gruntów jako: obręb Podlesie Kościelne, zapisana   w KW Nr 49223 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r.  w/w działka oznaczona jest symbolem O – tereny obejmujące użytki rolne prawnie chronione.

Na dzień wizji lokalnej działka stanowi teren rolniczy nieużytkowany. Dojazd do działki drogą brukową, brak chodnika

 

Cena  nieruchomości  -  2.922,00 zł  

 

Wartości  rynkowe dla w/w  nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operatach szacunkowych sporządzonych  na  dzień  10.08.2012r.

 

Sprzedaż nieruchomości nr 18/3 , 18/4 i 16 nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwałą Nr XVI/115/12 z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Podlesiu Kościelnym, Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na ich sprzedaż.

Jednocześnie wyznacza się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010  Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./

 

Początek biegu terminu, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się dnia  24 sierpnia  2012r. tj. od  daty wywieszenia wykazu a kończy się dnia  08 października  2012r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został umieszczony na stronach internetowych: http://www.miescisko.nowoczesnagmina.pl   i   http://www.miescisko.bip.net.pl

Szczegółowe  informacje można uzyskać  osobiście w tut. Urzędzie ( pokój nr 11 ), lub telefonicznie ( 061) 429 80 10 w. 54

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Mieścisko

 

                                                                            /-/ mgr inż. Andrzej Banaszyński

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Rosin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2012-08-24 09:41:50
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2012-08-24 09:48:22
Ilość wyświetleń:1062

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij