Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Mieścisko, Wiela, Podlesie Kościelne, Zbietka, Piastowice

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 

I. Mieścisko, ul. Gnieźnieńska 4

 

Lokal mieszkalny, Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4,

o powierzchni użytkowej

 

  • 1 pokój - powierzchnia użytkowa 18,63 m2 ,
  • kuchnia - powierzchnia użytkowa 13,61 m2,

Wymienione obiekty położone są na działce 1041 o powierzchni 0,2500 ha, sprzedaż gruntu do współwłasności działki nr 1041 o powierzchni 0,2500 ha.

 

Cena wywoławcza - 29.830,00 zł

 

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 2.983,00 zł

 

Według ewidencji gruntów nieruchomość ta oznaczona są jako B – teren zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. w/w nieruchomość stanowiła tereny istniejącego placu rynku.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada  aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r. w/w działka oznaczona jest symbolem M- tereny mieszkaniowo- usługowe na użytkach rolnych nie podlegających ochronie.

W/w nieruchomość zapisana jest w KW Nr PO1B/00044492/5 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, i stanowi własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

 

Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operacie szacunkowym z dnia 31.01.2013r.

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./ minął dnia 02 kwietnia 2013r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2013 r.

o godz. 10.00

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku,

62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

 

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 12 sierpnia 2013r.

 

ze wskazaniem jakiej nieruchomości wpłata dotyczy.

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość, który odbył się 09.05.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie /061/ 4298010 w.54 oraz na stronie internetowej: www.miescisko.bip.net.pl

www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

 

 

Mieścisko dn. 12.07.2013r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

II. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko.

 

1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1 o powierzchni 0,2040 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko,

zapisana w KW Nr PO1B/00044650/1 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r. w/w działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działka ta stanowią grunty rolne klasy V.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 17.11.2011r. została wydana  decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.35.2011r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym.

Działka w kształcie trapezu prostokątnego przy trasie Mieścisko – Gołaszewo, dojazd drogą asfaltową, chodnik po drugiej stronie ulicy.

Uzbrojenie – możliwość podłączenia E, W.

 

Cena wywoławcza - 29.417,00 zł + podatek VAT

 

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 2.941,70 zł

 

2. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/2 o powierzchni 0,2220 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko,

zapisana w KW Nr PO1B/00044650/1 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r. w/w działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działka ta stanowią grunty rolne klasy V.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 17.11.2011r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko

nr APP 6730.35.2011r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym.

Działka w kształcie trapezu prostokątnego przy trasie Mieścisko - Gołaszewo, dojazd drogą asfaltową , chodnik po drugiej stronie ulicy.

Uzbrojenie – możliwość podłączenia E, W.

 

Cena nieruchomości - 31.546,00 zł + podatek VAT

 

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 3.154,60 zł

 

Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operacie szacunkowym z dnia 31.01.2013r.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010  Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./ minął dnia 02 kwietnia 2013r.

 

Przetargi odbędą się w dniu 16 sierpnia 2013 r.

 

1. działka nr 678/1 - godz. 10.30

2. działka nr 678/2 - godz. 10.30

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku, 62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 12 sierpnia 2013r.

ze wskazaniem jakiej nieruchomości wpłata dotyczy.

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

W przypadku zainteresowania zakupem kilku działek należy wpłacić wadium na każdą działkę odrębnie, z podaniem nr działki.

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

Przetargi ustne nieograniczone na w/w nieruchomości, które odbyły się 09.05.2013 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie /061/ 4298010 w.54 oraz na stronie internetowej: www.miescisko.bip.net.pl

www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

 

 

Mieścisko dn. 12.07. 2013r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 

III. Podlesie Kościelne

 

1. Lokal użytkowy nr 2 w budynku nr 18

 

o powierzchni użytkowej 229,40 m2 (3 sale, przedsionek, korytarz + komunikacja, schowek, 2 sanitariaty, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, komunikacja)

 

Lp.

Pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa

1

sala

24,28 m2

2

sala

27,47 m2

3

sala

52,78 m2

4

przedsionek

2,33 m2

5

Korytarz + komunikacja

24,98 m2

6

schowek

 6,25 m2

7

sanitariaty

13,58 m2

8

sanitariaty

12,03 m2

9

pokój

22,96 m2

10

pokój

21,87 m2

11

kuchnia

 9,25 m2

12

łazienka

 2,92 m2

13

przedpokój

 1,57 m2

14

komunikacja

 7,13 m2

 

razem:

229,40 m2

 

wraz z 5 przynależnymi pomieszczeniami:

 

Lp.

Pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa

1

Piwnica 2p

10,21 m2

2

Pomieszczenie gospodarcze 2g1

8,94 m2

3

Pomieszczenie gospodarcze 2g2

9,76 m2

4

Pomieszczenie gospodarcze 2g3

6,43 m2

5

Pomieszczenie gospodarcze 2g4

8,34 m2

 

razem:

43,68 m2

 

Łączna powierzchnia użytkowa 273,08 m2. oraz ułamkowa wartość gruntu 27308/47631, działki nr 18/1 o powierzchni 0,2177 ha,

Opis nieruchomości:

 

W/w lokal użytkowy znajduje się w budynku  nr 18, na działce nr 18/1 o powierzchni 0,2177 ha, zapisanej w KW Nr 49224 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu i stanowi własność Gminy Mieścisko, nie obciążone hipotecznie.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r. w/w działka oznaczona jest symbolem U - jako tereny zabudowy usługowej.

Według ewidencji gruntów nieruchomość  oznaczona jest jako: B – tereny mieszkaniowe.

Nieruchomość zabudowana budynkiem składającym się z lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego oraz budynku stodoły. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi sklep spożywczy i tereny zabudowy mieszkaniowej. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, brak chodnika. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg oraz kanalizację miejscową .

Uchwałą nr XVI/114/12  z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 2 lokali w budynku nr 18 w Podlesiu Kościelnym Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na jego  zbycie.

 

Cena nieruchomości:

 

  • Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego i wartość lokalu użytkowego wynosi 192.029,00 zł.
  • W tym ułamkowa wartość gruntu 27308/47631 wynosi 13.005,00zł,

w/w lokal nie posiada źródła zasilania ciepła, konieczne będzie zaadoptowanie nowej kotłowni oraz wykonania wejścia do piwnicy przynależnej do lokalu użytkowego.

 

Cena wywoławcza 192.029,00 zł

 

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 19.202,90 zł

  

2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 18/4 o powierzchni 2,0177 ha,

 

oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Podlesie Kościelne, zapisana w KW Nr 49224 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r. w/w działka oznaczona jest symbolem U– tereny zabudowy usługowej, O – tereny obejmujące użytki rolne prawnie chronione, OR – tereny obejmujące użytki rolne nie podlegające ochronie / z przewagą przeznaczenia pod użytki rolne /

Na dzień wizji lokalnej działka stanowi teren nieużytkowany oraz częściowo boisko sportowe. Dojazd do działki drogą brukową, brak chodnika.

 

Cena wywoławcza - 42.695,00 zł

 

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 4.269,50 zł

 

3. nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 16 o powierzchni 0,1382 ha,

 

oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Podlesie Kościelne, zapisana w KW Nr 49223 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r. w/w działka oznaczona jest symbolem O – tereny obejmujące użytki rolne prawnie chronione.

Na dzień wizji lokalnej działka stanowi teren rolniczy nieużytkowany. Dojazd do działki drogą brukową, brak chodnika.

 

Cena wywoławcza - 2.922,00 zł

 

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 292,20 zł

 

Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operatach szacunkowych sporządzonych na dzień 10.08.2012r.

Uchwałą Nr XVI/115/12 z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Podlesiu Kościelnym, Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na ich sprzedaż.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./

minął dnia 08 października 2012r.

 

Przetargi odbędą się w dniu 16 sierpnia 2013 r.

 

1. lokal użytkowy nr 2    godz. 1130

2. działka nr 18/4          godz. 1230

3. działka nr 16             godz. 1300

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku,

62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

 

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 12 sierpnia 2013r.

 

ze wskazaniem jakiej nieruchomości wpłata dotyczy.

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

 

W przypadku zainteresowania zakupem kilku działek należy wpłacić wadium na każdą działkę odrębnie, z podaniem nr działki.

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszone na dzień 09.05.2013r zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie /061/ 4298010 w.54 oraz na stronie internetowej: www.miescisko.bip.net.pl

www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

 

 

Mieścisko dn. 12.07. 2013r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 

IV. Zbietka

 

1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 132 o powierzchni 0,8400 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Zbietka, zapisana w KW Nr PO1B/00044003/1 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r. w/w działka oznaczona jest symbolem D– tereny lasów zalesień korytarzy ekologicznych na użytkach rolnych nie podlegających ochronie

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów działka ta stanowią grunty rolne klasy V.

Na dzień wizji lokalnej działka stanowi grunt rolny nieużytkowany położony w strefie obrzeżnej wsi, dojazd do działki drogą gruntową , teren płaski.

Nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej.

 

Cena wywoławcza - 15.774,00

 

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 1.577,40 zł

 

Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operacie szacunkowym z dnia 04.04.2012r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./

minął dnia 04 czerwca 2012r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2013 r. o godz. 1100

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku,

62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

Wadium  w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto  Gminy  Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

 

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 12  sierpnia 2013 r.

 

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

 

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzony w dniu 09 maja 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie /061/ 4298010 w.54 oraz na stronie internetowej: www.miescisko.bip.net.pl

www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

 

 

Mieścisko, dn. 12.07.2013 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

V. Piastowice

 

1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 1/6 o powierzchni 7,9342 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Piastowice, zapisana w KW Nr PO1B/00057637/8 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej i tereny lasów.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r. w/w działka oznaczona jest symbolem OR – tereny obejmujące użytki rolne nie podlegające ochronie, L – tereny lasów.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów są to grunty rolne klasy RIV b, V, VI, Ls, W, N

Na dzień wizji lokalnej działka stanowiła teren uprawiany rolniczo, obsiany mieszanką zbożową oraz w niewielkiej części nieużytek, teren oznaczony w ewidencji jako Ls, porośnięty samosiewami drzew w ilości 165 drzew o wartości 10.495,00 zł / wartość uwzględniona w cenie nieruchomości stanowiącej cenę wywoławczą / w tym: sosną, dębem, brzozą i osiką. Dojazd do działki drogą gruntową,

Nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej.

 

Cena wywoławcza - 141.098,00 zł

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 14.109,80 zł

 

2. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 1/8 o powierzchni 3,0983 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Piastowice, zapisana w KW Nr PO1B/00057637/8 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała  tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r. w/w działka oznaczona jest symbolem OR – tereny obejmujące użytki rolne nie podlegające ochronie,

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów są to grunty rolne klasy IV b, V, VI, Ps, N.

Na dzień wizji lokalnej działka stanowiła teren uprawiany rolniczo, obsiany mieszanką zbożową oraz w niewielkiej części nieużytek wypełniony wodą, teren przy stawie  porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiających wartości, dojazd do działki drogą gruntową,

Nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej.

 

Cena wywoławcza - 54.825,00

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 5.482,50 zł

 

Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operacie szacunkowym z dnia 20.06.2012r.

 

OBCIĄŻENIA !

 

W/w nieruchomości obciążone umowami dzierżawy do dnia 31.08.2015r.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, dzierżawcom przysługuje prawo pierwokupu.

W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust.1 w/w ustawy, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 z ze zmianami /

minął dnia 27 sierpnia 2012r.

  

3. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 1/7 o powierzchni 4,3054 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Piastowice, zapisana w KW Nr PO1B/00057637/8 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej i tereny lasów.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008r.  w/w działka oznaczona jest symbolem D – tereny lasów zalesień korytarzy ekologicznych na użytkach rolnych nie podlegających ochronie oraz  L – tereny lasów.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów są to grunty rolne klasy R V- VI, Ł V- VI, P V, Ls VI, W, N.

Na dzień wizji lokalnej działka stanowiła teren leśny częściowo przeznaczony pod uprawy rolne.

Przeważającym gatunkiem w drzewostanie stanowi sosna w części brzoza w niewielkim skupieniu topola. Część działki stanowi nieużytek z oczkiem wodnym oraz rów otwarty, dojazd do działki drogą gruntową, w dalszym planie pojedyncza zabudowa zagrodowa.

Nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej.

 

OKREŚLENIE WARTOŚCI DRZEWOSTANU:

 

1. sosnowego - 101.369,00 zł

2. brzozowego - 20.282,00 zł

3. topolowego - 883,00 zł

4. wartość gruntu - 66.326,00 zł

 

Łącznie: Cena nieruchomości wynosi - 188.860,00

 

Wartości rynkowe dla w/w  nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operacie szacunkowym z dnia 02.05.2013r.

 

Cena wywoławcza - 188.860,00

 

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 18.886,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./

minął dnia  01 lipca  2013r.

 

Przetargi odbędą się w dniu 16 sierpnia 2013 r.

 

1. działka nr 1/6 - godz. 900

2. działka nr 1/8            - godz. 930

3. działka nr 1/7            - godz. 830

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku,

62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

Każda działka sprzedawana będzie odrębnie.

 

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

 

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 12 sierpnia 2013 r.

 

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

 

W przypadku zainteresowania zakupem kilku działek należy wpłacić wadium na każdą działkę odrębnie, z podaniem nr działki.

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

 

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie /061/ 4298010 w.54 oraz na stronie internetowej: www.miescisko.bip.net.pl i

www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

 

 

Mieścisko, dn. 12.07.2013r.

 

Załączniki

Ogłoszenia sprzedaż nieruchomości (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Rosin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2013-07-12 17:46:01
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2013-07-12 17:52:06
Ostatnia zmiana:2013-07-12 17:52:15
Ilość wyświetleń:1073

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij