Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa studni głębinowej na działce nr 2/4 obręb Jaworówko, Gmina Mieścisko

Wójt Gminy Mieścisko

Pl. Powstańców. Wlkp. 13

62-290 Mieścisko

 

Znak sprawy : OSR.6220.5.2013                                         Mieścisko dn.  04.10.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) zawiadamiam o przeniesieniu wydanej w dniu 21.05.2012r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa studni głębinowej na potrzeby deszczowania upraw rolnych na działce nr 2/4, obręb Jaworówko, Gmina Mieścisko” , której treść podaję poniżej:

 

Mieścisko dn. 23.09.2013r.

 

OSR.6220.5.2013

DECYZJA 

 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 75 ust. 1 pkt 4  i art. 61 ust 2 w związku z art. 84ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.),  oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.) w związku z wszczęciem postępowania na wniosek PROAGRI Sp. z o.o. z siedziba ul. Pocztowa 14, 62-290 Mieścisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa studni głębinowej na potrzeby deszczowania upraw rolnych na działce nr 2/4, obręb Jaworówko, Gmina Mieścisko  po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

 

stwierdzam

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa studni głębinowej na potrzeby deszczowania upraw rolnych na działce nr 2/4, obręb Jaworówko, Gmina Mieścisko 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 16.07.2013r. wszczęto na wniosek inwestora postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa studni głębinowej na potrzeby deszczowania upraw rolnych na działce nr 2/4, obręb Jaworówko, Gmina Mieścisko. Do wniosku załączono kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.)   zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. W związku z art. 63, 64 i 65 ustawy z

dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227ze zm.) przeprowadzono  postępowanie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4240.300.2013.KT z dnia 02.09.2013r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu postanowieniem nr ON.NS-72/3-16/13 z dnia 14.08.2013r. odstąpili od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

            Po zapoznaniu się z kartą informacyjną sporządzoną dla w/w przedsięwzięcia wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i przeanalizowano rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacja, prawdopodobieństwo, czas trwania , zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z eksploatacje inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszarów Natura 2000.  

 

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Stawy Kiszkowskie PLH300050, oddalony o ok. 6,7km od inwestycji. Mając na względzie lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, na gruntach ornych oraz niewielka skale przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, w w szczególności na gatunki zwierząt i ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 200 Stawy Kiszkowskie, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. 

 

 

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d w/w ustawy na podstawie zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacji oraz dostarczonych podczas trwania postępowania uzupełnień karty stwierdza się, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się znacząco poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ze względu na skalę inwestycji nie przewiduje się również jej istotnego wpływu na stan powietrza w jej rejonie. Jedynym źródłem zanieczyszczenia powietrza była emisja pochodząca ze spalania paliw i gazów w urządzeniu wiertniczym i była to emisja niezorganizowana, chwilowa. W związku z brakiem zorganizowanych źródeł emisji w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz brakiem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji ujęcia wody, uznaje się, iż dotrzymane będą normy w zakresie ochrony powietrza. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana  z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu stosowanych technologii. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie również dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego do realizacji przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cytowanej ustawy , stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

            Mając powyższe na uwadze jak również wyżej wspomniane opinie pomocnicze stwierdzono brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i w dniu 23.09. 2013r. wydano stosowne postanowienie w tej sprawie. 

            Biorąc powyższe pod uwagę w wydawanej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na potrzeby deszczowania upraw rolnych na działce nr 2/4, obręb Jaworówko, Gmina Mieścisko  w Pląskowie postanowiono jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Mieścisko w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 

                                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                                  /-/ Alicja Kędracka

                                                                                                   Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

  1. PROAGRI Sp. z o.o. ul. Pocztowa 14, 62290 Mieścisko
  2. Agencja Nieruchomości Rolnych OT Poznań ul. Fredry 12, 61-701 Poznań
  3. ORVITA Sp. z o.o.  Z/S w Bierkowie, ul. Grodzka 53, 76-206 Bierkowo
  4. a/a Gmina Mieścisko  Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko

 

 

 

 

Załącznik do decyzji OSR.6220.5.2013

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Budowa studni głębinowej

na potrzeby deszczowania upraw rolnych na działce nr 2/4, obręb Jaworówko, Gmina Mieścisko

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie studni głębinowej przeznaczonej do deszczowania upraw rolnych na polu uprawnym Inwestora, które zlokalizowane jest na dz. nr 2/4 w miejscowości Jaworówko, gmina Mieścisko. Zgodnie z zatwierdzonym przez Staroste Wągrowieckiego Projektem robót geologicznych otwór został odwiercony lecz nieuzbrojony. Planowana studnia, po uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego, będzie ujmować trzeciorzędowy poziom wodonośny. Studnia będzie miała głębokość 136,0 m p.p.t.

Średnie zapotrzebowanie na wodę wyniesie 6,5 m3/h w skali roku (156,2m3/d, 57000m3/rok) przy depresji s=1,3m, współczynniku filtracji k=0,000054m/s oraz leju depresji R=28,65m.Do jednorazowego podlania 1 ha pola Inwestor planuje wykorzystać 200m3 wody. Przewidziany do nawodnień obszar wynosi ok. 19 ha. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, każdy hektar zostanie podlany piętnastokrotnie. W związku z powyższym zapotrzebowanie deszczowni w okresie wegetacyjnym, czyli od maja do września , wynosić będzie ok. 45m3/h w zależności od typu deszczowni przy depresji s=8,6m oraz leju depresji R=193,1m. W okresie jesienno -  zimowym ujęcie wody będzie wyłączone z eksploatacji. Planowana inwestycja nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. Z załączonej dokumentacji wynika, iż planowana studnia zostanie zlokalizowana w odległości ok. 100 m od najbliższych terenów chronionych akustycznie.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Mieścisko www.miescisko.bip.net.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mieścisko.

 

 

                                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                                    /-/ Alicja Kędracka

                                                                                                     Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kapczyński
Data utworzenia:2013-10-07 09:23:37
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2013-10-07 09:23:37
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2013-10-07 09:27:01
Ostatnia zmiana:2013-10-07 09:27:06
Ilość wyświetleń:990

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij