Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Wiela, Mieścisko (ul. Nowa, ul. Kościelna) i Popowo Kościelne

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 

I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko.

 

1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1 o powierzchni

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. obejmowała tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004 r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia /brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013 r. w/w działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działka ta stanowią grunty rolne klasy V.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 17.11.2011 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.35.2011 r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym.

Działka w kształcie trapezu prostokątnego przy trasie Mieścisko - Gołaszewo, dojazd drogą asfaltową, chodnik po drugiej stronie ulicy. Uzbrojenie – możliwość podłączenia E, W.

 

Cena wywoławcza - 32.200,00 zł + podatek VAT

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 3.220,00 zł

 

2. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/2 o powierzchni 0,2220 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, zapisana w KW Nr PO1B/00044650/1 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. obejmowała tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004 r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia /brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013 r. w/w działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działka ta stanowią grunty rolne klasy V.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 17.11.2011 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.35.2011r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym.

Działka w kształcie trapezu prostokątnego przy trasie Mieścisko - Gołaszewo, dojazd drogą asfaltową, chodnik po drugiej stronie ulicy. Uzbrojenie – możliwość podłączenia E, W.

Na istniejącym przy działce rowie zostanie pobudowany separator wód deszczowych.

 

Cena wywoławcza - 35.000,00 zł + podatek VAT

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 3.500,00 zł

 

3. nieruchomość gruntowa rolna, działka Nr 644/1 o powierzchni 2,3246 ha, zapisana w KW Nr PO1B/00045444/1 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów działka ta stanowi grunt rolny klasy: R IV a, R V, W.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. obejmowała tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004 r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia. /brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzony uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002 r. i zmieniony Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013 r. w/w działka oznaczona jest symbolami: O- tereny obejmujące użytki rolne podlegające ochronie D – tereny lasów zalesień korytarzy ekologicznych na użytkach rolnych nie podlegających ochronie i w niewielkiej części AG – tereny aktywizacji gospodarczej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – dojazd drogą gruntową, otoczona polami uprawnymi i zabudową siedliskową.

 

Cena wywoławcza - 70.600,00 zł

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 7.060,00 zł

 

Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operacie szacunkowym z dnia 22.01.2014 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./ minął dnia 31 marca 2014 r.

 

Przetargi odbędą się w dniu 15 maja 2014 r.

 

1. działka nr 678/1 godz. 9.00

2. działka nr 678/2 godz. 9.30

3. działka nr 644/1 godz. 10.00

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku, 62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 12 maja 2014 r.

 

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

W przypadku zainteresowania zakupem kilku działek należy wpłacić wadium na każdą działkę odrębnie, z podaniem nr działki.

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie /61/ 4298010 w.54.

 

 

Mieścisko dn. 11 kwietnia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

II. Mieścisko

 

ul. Nowa

 

1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 398/6 o powierzchni 0,1243 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, zapisana w KW Nr 44495 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia /brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013 r. w/w działka oznaczona jest symbolem O – tereny obejmujące użytki rolne prawnie chronione.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów działka ta stanowi grunty rolne klasy R IV b.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 28.09.2011 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.17.2011 r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym.

 

Lokalizacja: Mieścisko, ul. Nowa, strefa obrzeżna miejscowości, dojazd do działki drogą gruntową wytyczoną geodezyjnie.

 

Cena wywoławcza - 25.800,00 zł + podatek VAT

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 2.580,00 zł

 

2. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 398/7 o powierzchni 0,2476 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, zapisana w KW Nr 44495 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia /brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013 r. w/w działka oznaczona jest symbolem O – tereny obejmujące użytki rolne prawnie chronione.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów działka ta stanowi grunty rolne klasy R IV b.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 28.09.2011 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.17.2011 r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym.

Lokalizacja: Mieścisko, ul. Nowa, strefa obrzeżna miejscowości, dojazd do działki drogą gruntową wytyczoną geodezyjnie.

 

Cena wywoławcza - 47.800,00 zł + podatek VAT

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 4.780,00 zł

 

ul. Kościelna

 

3. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 240/2 o powierzchni 0,1476 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, arkusz mapy ewidencyjnej nr 6, zapisana w KW Nr 44485 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia /brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013 r. w/w działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 19.08.2013 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.28.2013 r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Lokalizacja: Mieścisko, ul. Kościelna.

Na działce znajdują się ruiny po budynku gospodarczym oraz pozostałości po ogrodzeniu, teren w części zakrzaczony, dojazd od działki drogą gruntową częściowo utwardzoną płytkami drogowymi brak chodnika.

 

Obciążenia: Przez teren działki przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej ks125 w związku z powyższym nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia w umowie nabycia na rzecz Gminy Mieścisko i Aquanet Mieścisko Spółka z o.o. z siedzibą 62-290 Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp.13 nieodpłatnego prawa użytkowania przedmiotu działki na czas nieoznaczony, którego wykonanie przez Gminę Mieścisko i Aquanet Mieścisko Spółka z o.o. ograniczać się będzie do korzystania z kolektora kanalizacji sanitarnej znajdującego się na tej działce, przy czym użytkownik zapewni Gminie Mieścisko i Aquanet Mieścisko Spółka z o.o. i jej następcom prawnym lub podmiotom przez nie upoważnionym dostęp do wymienionego kolektora w tym za pomocą sprzętu w celu przeglądu konserwacji i napraw w/w urządzenia.

 

Nabywca działki jest zobowiązany do nie stawiania wszelkiego rodzaju budowli, sadzenia drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 3 m od kolektora.

 

Cena wywoławcza - 32.600,00 zł + podatek VAT

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 3.260,00 zł

 

Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operatach szacunkowych z dnia 22.01.2014 r.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./ upłynął dnia 31 marca 2014 r.

 

Przetargi odbędą się w dniu 15 maja 2014 r.

 

1. działka nr 398/6 godz. 10.30

2. działka nr 398/7 godz. 11.00

3. działka nr 240/2 godz. 11.30

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku, 62-290 Mieścisko  Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 12 maja 2014 r.

 

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

W przypadku zainteresowania zakupem kilku działek należy wpłacić wadium na każdą działkę odrębnie, z podaniem nr działki.

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie /61/ 4298010 w.54.

 

 

Mieścisko, dn. 11 kwietnia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

III. Popowo Kościelne

 

1.             nieruchomość gruntowa, działka Nr 535/4 o powierzchni 0,1143 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Grunt rolny klasa III b.

 

Cena wywoławcza - 19.600,00 zł + podatek VAT,

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 1.960,00 zł

 

2.             nieruchomość gruntowa, działka Nr 535/5 o powierzchni 0,1367 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Grunt rolny klasa III b.

 

Cena wywoławcza - 23.500,00 zł + podatek VAT,

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 2.350,00 zł

 

3.             nieruchomość gruntowa, działka Nr 535/7 o powierzchni 0,1324 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Grunt rolny klasa III b.

 

Cena wywoławcza - 22.800,00 zł + podatek VAT,

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 2.280,00 zł

 

4.             nieruchomość gruntowa, działka Nr 535/12 o powierzchni 0,1183 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Grunt rolny klasa III b i IV a.

 

Cena wywoławcza - 20.300,00 zł + podatek VAT,

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej = 2.030,00 zł

 

W/w nieruchomości gruntowe niezabudowane zapisane są w KW Nr POB1/00044830/7 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu i stanowią własność Gminy Mieścisko, nie obciążone hipotecznie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy techniczno-produkcyjnej z funkcją mieszkaniową w Popowie Kościelnym – w rejonie dróg powiatowych nr 1697P Popowo Kościelne – Budziejewo oraz nr 1652P Ruda Koźlanka- granica Gminy Mieścisko , zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/113/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.08.2008 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 184, poz. 3072 z dnia 31.10.2008 roku przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W ewidencji gruntów nieruchomości te stanowią grunty rolne kl. III b i IV a, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty kl. III podlegają wyłączeniu gruntów z produkcji użytków rolnych, wyłączenie może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Szczegółowe informacje dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Część przeznaczonych do sprzedaży działek znajduje się w strefie występowania stanowisk archeologicznych.

Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operatach szacunkowych z dnia 22.01.2014 r.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./

minął dnia 31 marca 2014 r.

 

Przetargi odbędą się w dniu 15 maja 2014 r.

 

I rozpoczną się o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Mieścisku, 62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18.

 

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 12 maja 2014 r.

 

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

W przypadku zainteresowania zakupem kilku działek należy wpłacić wadium na każdą działkę odrębnie, z podaniem nr działki.

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.2010 r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie /61/ 4298010 w.54.

 

   

Mieścisko, dn. 11 kwietnia 2014 r.

 

Załączniki

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości we wsi Wiela, Mieścisko, Popowo Kościelne. (308.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Rosin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2014-04-11 14:54:20
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2014-04-30 11:14:00
Ilość wyświetleń:939

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij