Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Program współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

 

Załącznik

do Uchwały Nr XII/74/15

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 10.11.2015r.

 

Program współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1)             ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 ze zm.)

2)             organizacji – należy przez to rozumieć organizację pozarządową w myśl art. 3 ust.
2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3)             innych podmiotach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4)             Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mieścisko,

5)             Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mieścisko,

6)             Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Mieścisko,

7)             Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Mieścisko,

8)             Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi  oraz  z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

9)             dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz. 885 ze zm.).

2.                  Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami i innymi podmiotami, działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.

 

§ 2.  1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami
i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

2.                  Cele szczegółowe programu to:

1)        tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,

2)        pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych a przez to poprawę jakości życia mieszkańców gminy,

3)   zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w gminie,

4)   umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną,

5)        otwartość na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych,

6)        wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami
a gminą.

 

§ 3.  Współpraca gminy z organizacjami oraz z innymi podmiotami odbywać się będzie na zasadach:

1)        pomocniczości – gmina zleca organizacjom i innym podmiotom realizację zadań własnych, które zapewnią ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2)        suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;

3)        partnerstwa – uczestnictwo organizacji oraz innych podmiotów w określeniu potrzeb
i problemów mieszkańców gminy, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania;

4)        efektywności – wspólne dążenie gminy oraz organizacji i innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5)        jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywania działań publicznych, przejrzyste, zrozumiałe, powszechnie dostępne oraz jawne formy współpracy

 

§ 4.  Program współpracy realizować będą:

1)             Rada i jej komisje - w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej gminy oraz nawiązywania branżowej współpracy z organizacjami;

2)      Wójt - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania  środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji, zawarciu stosownych umów
z określeniem wysokości dotacji oraz kontroli wykonywania zadania i wykorzystania dotacji;

3)      Organizacje i inne podmioty.

§ 5. 1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 4 ustawy.

2.                  Gmina współpracuje z organizacjami oraz z innymi podmiotami w dziedzinach obejmujących przedmiotowy zakres współpracy.

§ 6. Podstawowymi formami współpracy będzie:

1)             zlecanie realizacji zadań publicznych poprzez wsparcie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2)      wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu
zharmonizowania tych kierunków,

3)      prowadzenie na stronie internetowej urzędu serwisu informacyjnego poświęconego organizacjom zawierającego bazę danych tzw. „Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mieścisko”

4)      konsultowanie z organizacjami i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów zgodnie z postanowieniami Uchwały
Nr XXIV/182/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

5)      realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

 

 

§ 7. Na rok 2016 ustala się następujące priorytety w zlecaniu i finansowaniu zadań publicznych:

1)      w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:

a)    zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej;

2)         w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży:

a)         zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;

b)        organizacja atrakcyjnych form wypoczynku: organizacja kolonii, półkolonii, obozów, biwaków, wycieczek.

3)         w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)    organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

b)   organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

c)    tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie odpowiedniego poziomu sportowego.

 

§ 8.  Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 9. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie na zasadach określonych  w ustawie
w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania.

2.                  Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:

1)        otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt w formie zarządzenia,

2)        ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż  14 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert,

3)        decyzję o wyborze organizacji lub innych podmiotów, które uzyskają dotację
i o wysokości dotacji podejmie Wójt w formie zarządzenia,

4)        przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w pkt 3 Wójt zasięgnie opinii komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert,

5)        przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny ofert:

a)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta w tym:

·      przygotowanie podmiotu do realizacji zadania ( np. posiadane zasoby rzeczowe
i kadrowe, zapewniające realizację zadania),

·      zakres i sposób realizacji zadania,

·      doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań,

·      wiarygodność merytoryczna i finansowa podmiotu, oparta na ocenie zrealizowanych zadań zleconych przez gminę w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji otrzymanych na ich realizację,

b)   ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

·      kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

·      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

·      wysokość środków własnych i pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania,

·      rzeczowy i osobowy wkład własny w realizację zadania w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

6)   wyniki  konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu,

7)   warunkiem zlecenia przez gminę zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą,

8)   w przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana istnieje konieczność zmiany kosztorysu lub/i harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy,

9)   warunkiem zawarcia umowy jest: akceptacja przez strony postanowień umowy oraz złożenie przez oferenta harmonogramu lub/i korekty kosztorysu zadania
w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana.

 

§ 10. 1. Organizacja lub inny podmiot może z własnej  inicjatywy złożyć wniosek o  realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 12 ustawy.

2.                  W przypadku złożenia oferty przez organizację lub inny podmiot z własnej inicjatywy, Wójt po otrzymaniu opinii komisji opiniującej, w terminie  nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku rozpatruje celowość realizacji danego zadania publicznego.

3.                  W przypadku stwierdzenia celowości  realizacji zadania publicznego, informuje  składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy oraz
o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

§ 11. 1. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Wójt może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są  łącznie następujące warunki:

1)    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego  nie przekracza 10 000,00 zł,

2)    termin realizacji zadania nie może przekraczać 90 dni,

3)    łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez urząd tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł,

4)    wysokość środków finansowych przekazywanych przez urząd w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację  zadań publicznych przez organizacje lub inne podmioty.

2.        W  terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Wójt zamieszcza ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

3.        Każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

4.        Po upływie 7 dni, rozpatrzeniu uwag i zasięgnięciu opinii komisji opiniującej, Wójt niezwłocznie zawiera umowę o realizację zadania publicznego.

 

§ 12. 1. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć kwotę dotacji:

·        ochrona i promocja zdrowia: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

·        działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł)

·        wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia   tysięcy zł)

2.        Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w ust. 1 określi uchwała budżetowa gminy na rok 2016.

 

§ 13. 1. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

1)         liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

2)         liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3)         liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,

4)         liczba umów, które nie zostały zrealizowane,

5)         wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,

6)         liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez organizację i inne podmioty.

2.                  Sprawozdanie z realizacji programu Wójt przedstawi  Radzie w terminie do dnia 31 maja 2017 roku oraz ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 14. 1. Komisja konkursowa zwana opiniującą powoływana jest przez Wójta celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

1.                  Komisję opiniującą w drodze zarządzenia powołuje Wójt, ustalając jej skład osobowy, liczebność i regulamin pracy.

2.        W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta oraz przedstawiciele organizacji lub innych podmiotów, z wyłączeniem osób powiązanych z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizację lub inne podmioty, jeżeli zajdą przesłanki wymienione w art. 15 ust. 2da.

3.        Udział w pracach komisji jest nieodpłatny

4.        Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

5.        Przewodniczący oraz członkowie komisji przed posiedzeniem, po zapoznaniu się
z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenia o braku powiązania z podmiotami składającymi ofertę.

6.        Komisja w pierwszej kolejności sprawdza czy oferty spełniają warunki formalne określone w ustawie i w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

7.        Ocena formalna ofert dokonywana jest poprzez wypełnienie dla każdej oferty przygotowanego formularza.

8.        Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z wymogów formalnych określonych w ust.
7 nie będą rozpatrywane.

9.        Po dokonaniu oceny formalnej członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny ofert wg kryteriów określonych zarządzeniem Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

10.    Po dokonaniu ocen, o których mowa w ust. 10 komisja wypracowuje stanowisko
i przedstawia Wójtowi propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością przyznania dotacji.

11.    Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

 

 

§ 15. 1. Program został utworzony na bazie projektu programu, który poddany został konsultacjom przeprowadzonym w sposób określony w uchwale  Nr XXIV/182/13 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17 kwietnia 2013 r.  w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2.        W efekcie przeprowadzonych konsultacji  nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Brzostowicz
Data utworzenia:2015-11-10 08:23:11
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-02-08 08:23:12
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-02-08 08:26:31
Ostatnia zmiana:2016-02-08 08:29:09
Ilość wyświetleń:298

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij