Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu w sprawie zmiany decyzji środowiskowej budowa dwóch elektrowni wiatrowych obręb Miescisko

OBWIESZCZENIE

OSR.6220.1.2012                  WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 10.02.2016r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Mieścisko zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia braku koniczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko  w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 434/3 – 1 szt. Oznaczona jako EW 1 i na działce ewidencyjnej 736/2 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, w obrębie miejscowości Mieścisko Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 850m położonej na działce nr ewid. 435 i  działce nr ewid. 731/2 obręb Mieścisko. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” 

                                                                                             

 

 

                                                                                                           Mieścisko dn. 08.02.2016r.

OSR.6220.1.2012

Za dowodem doręczenia

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zgodnie  z art. 64  w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 6b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t. j. Dz. U. 2016 nr poz. 71) po zapoznaniu się z wnioskiem WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Spółka komandytowa w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Mieścisko o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 434/3 – 1 szt. Oznaczona jako EW 1 i na działce ewidencyjnej 736/2 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, w obrębie miejscowości Mieścisko, Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 850m położonej na działce nr ewid. 435 i  działce nr ewid. 731/2 obręb Mieścisko. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”  nr OSR.6220.1.2012 z dnia 03.04.2013r. wydanej na rzecz WINDBUD Sp. z o.o. i przeniesionej decyzją Wójta Gminy Mieścisko nr OSR.6220.1.2012 z dnia 21.09.2015r. na rzecz WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Sp. komandytowa oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla postepowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Mieścisko nr OSR.6220.1.2012 z dnia 03.04.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 434/3 – 1 szt. Oznaczona jako EW 1 i na działce ewidencyjnej 736/2 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, w obrębie miejscowości Mieścisko, Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 850m położonej na działce nr ewid. 435 i  działce nr ewid. 731/2 obręb Mieścisko. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”  i przeniesionej decyzją Wójta Gminy Mieścisko nr OSR.6220.1.2012 z dnia 21.09.2015r. na rzecz WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Sp. komandytowa w zakresie następujących zmian:

a)     zastąpienia w treści decyzji dotychczasowego modelu elektrowni wiatrowych tj. V90 o średnicy wirnika do 90m i wysokości wieży do 105m modelem elektrowni V100 o średnicy wirnika do 100m i wysokości wieży do 125m

b)    dopuszczalnej mocy akustycznej obu planowanych elektrowni wiatrowych każda na poziomie 105dB w porze dziennej

c)     dodania w treści nowej decyzji informacji, iż w granicach działek przeznaczonych pod budowę 2 szt. elektrowni zostaną zlokalizowane, przy każdej z planowanych turbin, na powierzchni odpowiadającej prostokątowi o bokach 4mx6m, kontenerowe stacje abonenckie 

Inwestor:

WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Spółka komandytowa

ul. Jacewska 32

88-100 Inowrocław

UZASADNIENIE

 

W tut. Urzędzie Gminy na wniosek WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Spółka komandytowa z siedziba ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 434/3 – 1 szt. Oznaczona jako EW 1 i na działce ewidencyjnej 736/2 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, w obrębie miejscowości Mieścisko, Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 850m położonej na działce nr ewid. 435 i  działce nr ewid. 731/2 obręb Mieścisko. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”.  Planowane do realizacji przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t. j. Dz. U. 2016 nr poz. 71)  zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. W związku z art. 63, 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.poz. 1235 ze zm.) przeprowadzono  postępowanie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia , w  którym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu postanowieniem nr ON-NS-452-3-2/16 z dnia 18.01.2016r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem Nr WOO-IV.4240.17.2016.MW.3 z dnia 21.01.2016r. wyrazili opinię iż dla wnioskowanych przez wnioskodawcę zmian przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 22.01.2016r. do Urzędu Gminy Mieścisko („do wiadomości”) wpłynęło pismo Inwestora  skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie uzupełnienia informacji dotyczącej emisji hałasu przez elektrownie wiatrowe. Zapoznając się z treścią przedłożonych opinii Wójt Gminy Mieścisko stwierdził, że RDOŚ w Poznaniu wydając opinię w/w sprawie wziął pod uwagę i uwzględnił dodatkowe informacje, jakie złożył Inwestor w zakresie emisji hałasu przez elektrownie wiatrowe w porze dziennej. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu z uwagi na brak powiadomienia o zmianach odniósł się do wnioskowanych zmian złożonych we wniosku inwestora z dnia 14.12.2015r. Analizując zgromadzoną w trakcie postępowania dokumentację Wójt Gminy Mieścisko stwierdził, iż wnioskowana zmiana dokonana przez Inwestora w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie emisji hałasu przez elektrownie wiatrowe do 105dB w porze nocnej i dziennej na do 105db w porze tylko dziennej nie wpływa znacząco na opinię wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i odstąpił od ponownego zapytania w celu wydania nowej opinii.

Z przedłożonego przez Inwestora wniosku wynika, że w związku z koniecznością zastosowania nowszego typu turbiny wiatrowej o nieco odmiennych parametrach, niż te które zostały określone w wydanej przez Wójta Gminy Mieścisko decyzji środowiskowej, zaistniała konieczność zmiany w/w decyzji. Zastosowanie w planowanym do realizacji przedsięwzięciu nowszych typów turbin wynika z przyczyn ekonomicznych – lepsze parametry i osiągi oraz z powodu zaprzestania produkcji zaprojektowanych wcześniej typów turbin i zastąpienia ich nowocześniejszymi przez producenta. 

Wnioskowane przez wnioskodawcę zmiany dotyczą zastąpienia w treści decyzji dotychczasowego modelu elektrowni wiatrowych tj. V90 o średnicy wirnika do 90m i wysokości wieży do 105m modelem elektrowni V100 o średnicy wirnika do 100m i wysokości wieży do 125m, określenia dopuszczalnej mocy akustycznej obu planowanych elektrowni wiatrowych każda na poziomie 105dB w porze dziennej oraz dodania w treści nowej decyzji informacji, iż w granicach działek przeznaczonych pod budowę 2 szt. elektrowni zostaną zlokalizowane, przy każdej z planowanych turbin, na powierzchni odpowiadającej prostokątowi o bokach 4mx6m, kontenerowe stacje abonenckie 

 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz  uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano rodzaj, charakterystykę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania orzeczono jak w sentencji .

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

                       

                                                               Z up.WÓJTA                                                                                                                      /-/ Alicja Kędracka

                                                              Sekretarz Gminy                   

Otrzymują:

1.        WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Spółka komandytowa

ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław

a/a

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. , poz. 1235 ze zm.) w przypadku gdy liczba stron przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego :

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”

 

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kapczyński
Data utworzenia:2016-03-09 12:17:24
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-03-09 12:17:38
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-03-09 12:22:32
Ostatnia zmiana:2016-03-09 12:22:32
Ilość wyświetleń:575

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij