Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu w sprawie zmiany decyzji środowiskowej budowa trzech elektrowni wiatrowych obręb Mieścisko

OBWIESZCZENIE

OSR.6220.2.2012                  WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 10.02.2016r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Mieścisko zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia braku koniczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko  w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 4/1 – 1 szt. oznaczona jako EW 1,  na działce ewidencyjnej 133 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, na działce ewidencyjnej 148 – 1 szt. oznaczona jako EW 3 w obrębie miejscowości Mieścisko Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 148m położonej na działce nr ewid. 132 obręb Mieścisko prowadzącej do elektrowni wiatrowej ozn. jako EW2 oraz istniejącej drogi na odcinku ok. 929m zlokalizowanej na działce ewid. nr 145 obręb Mieścisko prowadzącej do turbiny wiatrowej ozn. jako EW 3. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”

                                                                                                         

Mieścisko dn. 08.02.2016r.

OSR.6220.2.2012

Za dowodem doręczenia

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zgodnie  z art. 64  w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 6b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t. j. Dz. U. 2016 nr poz. 71) po zapoznaniu się z wnioskiem WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Spółka komandytowa w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Mieścisko o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 4/1 – 1 szt. oznaczona jako EW 1,  na działce ewidencyjnej 133 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, na działce ewidencyjnej 148 – 1 szt. oznaczona jako EW 3 w obrębie miejscowości Mieścisko Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 148m położonej na działce nr ewid. 132 obręb Mieścisko prowadzącej do elektrowni wiatrowej ozn. jako EW2 oraz istniejącej drogi na odcinku ok. 929m zlokalizowanej na działce ewid. nr 145 obręb Mieścisko prowadzącej do turbiny wiatrowej ozn. jako EW 3. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” nr OSR.6220.2.2012 z dnia 03.04.2013r. wydanej na rzecz WINDBUD Sp. z o.o. i przeniesionej decyzją Wójta Gminy Mieścisko nr OSR.6220.2.2012 z dnia 21.09.2015r. na rzecz WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Sp. komandytowa oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla postepowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Mieścisko nr OSR.6220.2.2012 z dnia 03.04.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 434/3 – 1 szt. Oznaczona jako EW 1 i na działce ewidencyjnej 736/2 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, w obrębie miejscowości Mieścisko, Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 850m położonej na działce nr ewid. 435 i  działce nr ewid. 731/2 obręb Mieścisko. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”  i przeniesionej decyzją Wójta Gminy Mieścisko nr OSR.6220.2.2012 z dnia 21.09.2015r. na rzecz WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Sp. komandytowa w zakresie następujących zmian:

a)     zastąpienia w treści decyzji dotychczasowego modelu elektrowni wiatrowych tj. V90 o średnicy wirnika do 90m i wysokości wieży do 105m modelem elektrowni V100 o średnicy wirnika do 100m i wysokości wieży do 125m

b)    dopuszczalnej mocy akustycznej elektrowni oznaczonych symbolami EW2 (dz. nr 133 ob. Mieścisko) i EW3 (dz. nr 148 ob. Mieścisko) każda na poziomie 105dB w porze dziennej

c)     dodania w treści nowej decyzji informacji, iż w granicach działek przeznaczonych pod budowę 3 szt. elektrowni zostaną zlokalizowane, przy każdej z planowanych turbin, na powierzchni odpowiadającej prostokątowi o bokach 4mx6m, kontenerowe stacje abonenckie 

 

Inwestor:

WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Spółka komandytowa

ul. Jacewska 32

88-100 Inowrocław

UZASADNIENIE

 

W tut. Urzędzie Gminy na wniosek WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Spółka komandytowa z siedziba ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 434/3 – 1 szt. Oznaczona jako EW 1 i na działce ewidencyjnej 736/2 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, w obrębie miejscowości Mieścisko, Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 850m położonej na działce nr ewid. 435 i  działce nr ewid. 731/2 obręb Mieścisko. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”.  Planowane do realizacji przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t. j. Dz. U. 2016 nr poz. 71)  zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. W związku z art. 63, 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.poz. 1235 ze zm.). Podczas przeprowadzonego  postępowania w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Inwestor pismem z dnia 20.01.2016r., które skierował do RDOŚ w Poznaniu uszczegółowił informacje zamieszczone w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia  w zakresie hałasu emitowanego przez projektowane elektrownie wiatrowe a mianowicie zawęził wnioskowaną zmianę do 105dB w porze dziennej, natomiast w porze nocnej pozostał przy warunkach określonych w zmienianej decyzji  (104dB w porze nocnej). Pismo wpłynęło również do wiadomości Wójta Gminy Mieścisko w dniu 22.01.2016r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu postanowieniem nr ON-NS-452-3-2/16 z dnia 18.01.2016r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem Nr WOO-IV.4240.17.2016.MW.3 z dnia 21.01.2016r. wyrazili opinię iż dla wnioskowanych przez wnioskodawcę zmian przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zapoznając się z treścią przedłożonych opinii Wójt Gminy Mieścisko stwierdził, że RDOŚ w Poznaniu wydając opinię w/w sprawie wziął pod uwagę i uwzględnił dodatkowe informacje, jakie złożył Inwestor w zakresie emisji hałasu przez elektrownie wiatrowe oznaczone EW 2 i EW 3 w porze dziennej. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu z uwagi na brak powiadomienia o zmianach odniósł się do wnioskowanych zmian złożonych we wniosku inwestora z dnia 14.12.2015r. Analizując zgromadzona w trakcie postępowania dokumentację Wójt Gminy Mieścisko stwierdził, iż wnioskowana zmiana dokonana przez Inwestora w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie emisji hałasu przez elektrownie wiatrowe EW2 i EW3 do 105dB w porze nocnej i dziennej  na do 105db w porze tylko dziennej nie wpływa znacząco na opinię wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i odstąpił od ponownego zapytania w celu wydania nowej opinii.

Z przedłożonego przez Inwestora wniosku wynika, że w związku z koniecznością zastosowania nowszego typu turbiny wiatrowej o nieco odmiennych parametrach, niż te które zostały określone w wydanej przez Wójta Gminy Mieścisko decyzji środowiskowej, zaistniała konieczność zmiany w/w decyzji. Zastosowanie w planowanym do realizacji przedsięwzięciu nowszych typów turbin wynika z przyczyn ekonomicznych – lepsze parametry i osiągi oraz z powodu zaprzestania produkcji zaprojektowanych wcześniej typów turbin i zastąpienia ich nowocześniejszymi przez producenta. 

Wnioskowane przez wnioskodawcę zmiany dotyczą zastąpienia w treści decyzji dotychczasowego modelu elektrowni wiatrowych tj. V90 o średnicy wirnika do 90m i wysokości wieży do 105m modelem elektrowni V100 o średnicy wirnika do 100m i wysokości wieży do 125m, określenia dopuszczalnej mocy akustycznej obu planowanych elektrowni wiatrowych każda na poziomie 105dB w porze dziennej oraz dodania w treści nowej decyzji informacji, iż w granicach działek przeznaczonych pod budowę 2 szt. elektrowni zostaną zlokalizowane, przy każdej z planowanych turbin, na powierzchni odpowiadającej prostokątowi o bokach 4mx6m, kontenerowe stacje abonenckie. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz  uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano rodzaj, charakterystykę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania orzeczono jak w sentencji .

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

                                                                                                                                                 Z up. WÓJTA

                                                                                                                                             /-/ Alicja Kędracka

                                                                                                                                              Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

1.        WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Spółka komandytowa

ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław

 

a/a

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. , poz. 1235 ze zm.) w przypadku gdy liczba stron przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego :

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kapczyński
Data utworzenia:2016-03-09 12:20:48
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-03-09 12:20:49
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-03-09 12:22:32
Ostatnia zmiana:2016-03-09 12:22:37
Ilość wyświetleń:777

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij