Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wiela.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 189

Wójta Gminy Mieścisko

z dnia 26 sierpnia  2016r.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości:

 

I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko.

 

1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1  o powierzchni  0,2040  ha, oznaczona  w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, zapisana   w  KW Nr PO1B/00044650/1  w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała  tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko /

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. zmienionego uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r.   w/w działka oznaczona jest symbolem  M – tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z zapisem w  rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowi grunty rolne  klasy R V.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego, w dniu 17.11.2011r. została wydana  decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr 37 o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego z poddaszem użytkowym.

Działka w kształcie trapezu prostokątnego przy trasie Mieścisko - Gołaszewo, dojazd drogą asfaltową , chodnik po drugiej stronie ulicy,

Uzbrojenie – możliwość podłączenia E, W.

Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, tereny uprawiane rolniczo, rów melioracyjny, krzyż z ogrodzeniem, w dalszym planie zabudowa przemysłowa.  

 

Cena  wywoławcza  - 27.234,00     + podatek VAT

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 2.723,40 zł

 

 

2. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/2  o powierzchni  0,2220  ha, oznaczona  w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, zapisana   w  KW Nr PO1B/00044650/1 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała  tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r zmienionego uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008 r. i  zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r.  w/w działka oznaczona jest symbolem  M – tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z zapisem w  rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowią grunty rolne  klasy  RV.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego, w dniu 17.11.2011r. została wydana  decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr 37 o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego z poddaszem użytkowym.

Działka w kształcie trapezu prostokątnego przy trasie Mieścisko - Gołaszewo, dojazd drogą asfaltową , chodnik po drugiej stronie ulicy.

Uzbrojenie – możliwość podłączenia E, W.

Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, tereny uprawiane rolniczo, rów melioracyjny, krzyż z ogrodzeniem, w dalszym planie zabudowa przemysłowa.

 

Cena  wywoławcza  -  29.637,00  zł + podatek VAT

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 2.963,70 zł

 

 

3.   niezabudowana   nieruchomość  gruntowa,   działka  Nr  627/12   o  powierzchni 

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. stanowiła tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko /

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. zmienionego uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008 r.  i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r.  w/w działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z zapisem w  rejestrze  ewidencji  gruntów  działka  ta  stanowią grunty rolne  klasy  IV a. 

W związku z tym, że dla terenu nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego, w dniu 19.08.2009r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr 239 o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz budynku  gospodarczego.

Działka w kształcie prostokąta znajduje się w centrum wsi przy drodze głównej, droga asfaltowa dojście chodnikiem.

Przez teren działki od frontu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz kolektor wodociągu wiejskiego z hydrantem. Uzbrojenie: możliwość podłączenia  – E, W, T.

Na niewielkiej części działki od frontu znajdują się pozostałości po ogrodzeniu drewnianym na cokole kamiennym.

Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, tereny uprawiane rolniczo.

 

W związku z tym, iż przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży złoży oświadczenie, iż nie będzie wnosił roszczeń z tytułu trwałego zainstalowania na działce nr 627/12 sieci wodociągowej, a w przypadku kolizji sieci wodociągowej z projektem budynku kolizja ta zostanie usunięta na koszt Gminy, przy czym nabywca w umowie sprzedaży ustanowi na rzecz Gminy Mieścisko i jej następców prawnych nieodpłatną służebność przesyłu dotyczącą wymienionej wyżej sieci wodociągowej oraz kolektora wodociągu wiejskiego z hydrantem, i to o treści wskazanej przez Wójta Gminy Mieścisko.

 

Cena  wywoławcza  - 22.501,00      + podatek VAT

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 2.250,10 zł

 

Cena wywoławcza i wadium:

 

1. Ceny wywoławcze na nieruchomości  stanowią ceny  netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,

2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,

3. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostaje  zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Gminy Mieścisko,

5. Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 1774 ze zmianami ) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1 , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin i miejsce przetargu :

 

Przetargi  odbędą  się w dniu  06 października 2016 r. 

 

w  Urzędzie Gminy Mieścisko

62-290 Mieścisko  Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

1.    działka nr  678/1   o  godz.   9.00

2.    działka nr  678/2   o  godz.   9.30

3.    działka nr  627/12 o  godz. 10.00

 

Warunki udziału w przetargu:

 

1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu,

2.  Wadium  w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto  Gminy  Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002   do  dnia   03   października   2016r.

3. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

4. Wpłatę wadium należy opisać  podając  nr działki jakiej wpłata dotyczy,

5. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium,

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej

 

1.  W przypadku osób fizycznych  - dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa,

2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowód tożsamości , wpis do CEIDG,

3 . W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji  -  aktualny odpis do rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowody  tożsamości osób reprezentujących podmiot / odpis z rejestru datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu /

Dodatkowe informacje:

 

 

  • Wartości  rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operatach  szacunkowych  z dnia  29.01.2016r.
  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1774 /  minął  dnia  28.03 2016r.   
  • Koszt przepisu notarialnego  i związane z tym opłaty sądowe ponosi nabywca.
  • Ogłoszone na dzień 21 lipca 2016r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

 

Uwaga:

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości oraz z  Regulaminem Przetargu.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację do publicznej wiadomości.

 

 

Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami  w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 9  lub telefonicznie  / 061/ 4298010 w. 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Rosin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-08-31 09:52:02
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-08-31 09:54:22
Ostatnia zmiana:2016-08-31 09:54:24
Ilość wyświetleń:512

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij