Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Popowo Kościelne.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr  189

Wójta Gminy Mieścisko

z  dnia 26  sierpnia  2016r.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

Opis nieruchomości:

 

III.  Popowo Kościelne

 

1.        nieruchomość  gruntowa,  działka  Nr  535/7  o  powierzchni 

W/w nieruchomość gruntowa niezabudowana zapisana jest  w KW Nr POB1/00044830/7 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu i stanowi własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy techniczno-produkcyjnej z funkcją mieszkaniową w Popowie  Kościelnym – w rejonie dróg powiatowych nr 1697P Popowo Kościelne – Budziejewo oraz nr 1652P Ruda Koźlanka- granica Gminy Mieścisko , zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/113/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.08.2008 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 184, poz. 3072 z dnia 31.10.2008 roku przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W ewidencji gruntów nieruchomość ta stanowi grunt  rolny  kl. RIII b, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty kl. III podlegają wyłączeniu gruntów z produkcji użytków rolnych, wyłączenie może  nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Działka objęta strefą wolną od zabudowy w związku z przebiegiem linii energetycznej.

 

Cena  wywoławcza  - 17.675,00      + podatek VAT

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 1.767,50 zł

 

Cena wywoławcza i wadium:

 

1. Ceny wywoławcze na nieruchomości  stanowią ceny  netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,

2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,

3. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostaje  zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Gminy Mieścisko,

5. Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 1774 ze zmianami ) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1 , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Termin i miejsce przetargu :

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu  06  października  2016 r.  o godz. 11.00

 

w Urzędzie Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko  Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

Warunki udziału w przetargu:

 

1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu,

2.  Wadium  w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto  Gminy  Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002   do  dnia   03  października  2016r.

3. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

4. Wpłatę wadium należy opisać  podając  nr działki jakiej wpłata dotyczy,

5. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium,

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej

 

1.  W przypadku osób fizycznych  - dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa,

2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowód tożsamości , wpis do CEIDG,

3 . W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji  -  aktualny odpis do rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowody  tożsamości osób reprezentujących podmiot / odpis z rejestru datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu /

 

Dodatkowe informacje:

 

  • Wartości  rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operacie  szacunkowym  z dnia  29.01.2016r.
  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 782 /  minął  dnia  28.03 2016r.   
  • Koszt przepisu notarialnego  i związane z tym opłaty sądowe ponosi nabywca.
  • Ogłoszony na dzień 21 lipca 2016r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Uwaga:

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości oraz z  Regulaminem Przetargu.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami  w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 9  lub telefonicznie  / 061/ 4298010 w. 30

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Rosin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-08-31 09:56:37
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-08-31 09:58:08
Ostatnia zmiana:2016-08-31 09:58:24
Ilość wyświetleń:558

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij