Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

 

Wójt Gminy Mieścisko

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/131/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

 

I. Konkurs adresowany jest do:

Podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

 

II. Rodzaje, warunki i terminy zlecanych zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1.      z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej:

a)    zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017r.: do 7.000,00 zł

Warunki realizacji zadania:

-   miejsce realizacji zadania: teren Powiatu Wągrowieckiego.

Termin realizacji zadania:  marzec 2017r. (od dnia podpisania umowy) - 31 grudzień 2017r.

2.      z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

a)    zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b)   organizacja atrakcyjnych form wypoczynku: organizacja kolonii, półkolonii, obozów, biwaków, wycieczek

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017r.: do 20.000,00

Warunki realizacji zadania: 

-   zadanie skierowane do mieszkańców Gminy Mieścisko,

-   zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

Termin realizacji zadania:  marzec 2017r. (od dnia podpisania umowy) - 31 grudzień 2017r.

3.      z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)    organizacja zajęć sportowych oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

b)   tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie odpowiedniego poziomu sportowego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017r.: do 35.000,00 zł

Warunki realizacji zadania:

-   miejsce realizacji zadania: teren Gminy Mieścisko,

-   popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Mieścisko,

-   zapewnienie opieki wychowawczo-trenerskiej,

-   promowanie Gminy poprzez uczestniczenie w zorganizowanych formach współzawodnictwa,

-   organizacja imprez otwartych o charakterze sportowo-rekreacyjnym skierowanych dla mieszkańców Gminy Mieścisko,

-   zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności.

Termin realizacji zadania:  marzec 2017r. (od dnia podpisania umowy) - 31 grudzień 2017r.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, które w ramach działalności statutowej prowadzą zadania objęte konkursem.

2.      Dotację przyznaje się podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana.

3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

4.      Nie jest wymagany wkład rzeczowy jako element kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.

5.      W przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

6.      Wypłata dotacji nastąpi na zasadach zawartych w stosownej umowie, a podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji w sposób określony umową.

7.      Poprzez udzieloną dotację Gmina Mieścisko będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy. Pozostałe koszty realizacji zadania będą finansowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych.

8.      Przyznający dotację na zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania.

9.      Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po zakończeniu umowy.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert konkursowych:

1.      Oferty należy przesyłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Gminy Mieścisko

62-290 Mieścisko

Plac Powstańców Wielkopolski 13 

lub składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.", w terminie do 27 lutego 2017r.

2.      Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty złożone na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300). Wniosek konkursowy do pobrania na stronie www.miescisko.bip.net.pl  lub w Urzędzie Gminy Mieścisko.

3.      Oferty muszą być wypełnione w sposób czytelny.

4.      Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona). Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu – należy to zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”. W przypadku znaku (*) postąpić wg instrukcji (niepotrzebne skreślić).

5.      Do oferty należy dołączyć:

-          aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzając status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym).  Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

-          w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

-          oświadczenie, że organizacja pozarządowa prowadzi księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym posiada aktualną politykę rachunkowości,

-          w uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Mieścisko zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów.

6.      Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot.

7.      Oferty złożone na niewłaściwych drukach, sporządzone wadliwie, niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

 

 

V. Wybór ofert i ogłoszenie wyników konkursu.

1.    Decyzję o wynikach konkursu podejmuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Mieścisko po zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej.

2.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 6 marca 2017 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mieścisko oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieścisko.

 

Uwaga! Nie przewiduje się postępowania odwoławczego.

 

VI. Informacja o wysokości środków publicznych przekazanych na realizację zadań w 2016 roku z zakresu:

·         ochrony i promocji zdrowia – kwota 5.000,00 zł;

·         turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – kwota 7.700,00 zł

·         wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwota 20.000,00 zł

 

VII. Informacje dodatkowe.

Szczegółowych informacji na temat otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pok. 10.

 

Wójt Gminy Mieścisko

/-/Andrzej Banaszyński

 

 

 

Załączniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. (219.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DRUK_oferta realizacji zadania publicznego (35.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Brzostowicz
Data utworzenia:2017-02-01 08:20:37
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2017-02-03 08:20:42
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2017-02-03 08:24:21
Ostatnia zmiana:2017-02-03 08:27:03
Ilość wyświetleń:58

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij