Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia rozbudowa zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Miescisko

OSR.6220.6.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 29.06.2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016r.  poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Mieścisko zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wszczęciu na wniosek SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa wraz z infrastruktura towarzysząca na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko, gmina Mieścisko

 

 

Mieścisko dn.27.06.2017r.

OSR.6220.6.2017

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016r.  poz. 23 ze zm.) oraz art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.  Dz. U. 2016r. poz. 353ze zm.),o wszczęciu na wniosek Serpol Cosmetics Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą 62-290 Mieścisko, ul. Nowa 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Serpol Cosmetics Sp. z o.o. Sp. komandytowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewidencyjny 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1obręb Mieścisko, gmina Mieścisko.

            Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

            Zgodnie z art. 64 i 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 353 ze zm.)  w związku z § 3 ust. 2 pkt 2  i § 3 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2016  poz. 71)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia i opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia z następującymi organami: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz uzgodnień.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Na podstawie art. 41§ 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Jednocześnie informuję, że liczba stron w niniejszym postepowaniu przekracza 20 w związku z powyższym, zgodnie z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.  Dz. U. 2016r. poz. 353 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego : „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

Mając powyższe na uwadze wszelkie zawiadomienia w niniejszej sprawie będą publikowane na stronach internetowych Urzędu Gminy Mieścisko www.miescisko.bip.net.pl (zakładka informacje ogólne/ informacje ogłoszenia) ; www. miescisko.nowoczesnagmina.pl(zakładka aktualności ogłoszenia)  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Otrzymują:

 

1.        SERPOL Cosmetics Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Nowa 2, 62-290 Mieścisko

2.        Pan Adam Dymek – Pełnomocnik Zakład Usługowy „ODUM” s.c. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież

3.        Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

4.        Starostwo Powiatowe w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

5.        SPPU „MIKOROL” ul. Nowa 2, 62-290 Mieścisko

6.        Strony wg rozdzielnika

7.        a/a

Z Up. Wójta

/-/ Alicja Kędracka

Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kapczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2017-06-30 09:28:25
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2017-06-30 09:29:02
Ostatnia zmiana:2017-06-30 09:29:19
Ilość wyświetleń:297

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij