Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500188992-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko: UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W POPOWIE KOŚCIELNYM ORAZ PLACU POSTOJOWYM W MIEŚCISKU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 582931-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  13, 62290   Mieścisko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 427-80-01, e-mail ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): http://www.miescisko.bip.net.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W POPOWIE KOŚCIELNYM ORAZ PLACU POSTOJOWYM W MIEŚCISKU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZBR.271.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kostki betonowej na drodze wewnętrznej w Popowie Kościelnym i placu postojowym w Mieścisku
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45233123-7, 45233142-6, 45233120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: A - Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162282.60 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo usługowo hadnlowe "ANMAK" Paweł Wojtusik 
Email wykonawcy: biuro@anmak.pl 
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 23/9 64-610 Rogoźno 
Kod pocztowy: 64-610 
Miejscowość: Rogoźno 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199607.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199607.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216455.52 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: B - Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i przedszkola w Mieścisku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 74283.72 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 91368.98 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 91368.98 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97809.45 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Metadane

Źródło informacji:Kamil Kubikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Kubikowski
Data wprowadzenia:2018-08-08 09:58:40
Opublikował:Kamil Kubikowski
Data publikacji:2018-08-08 09:59:04
Ostatnia zmiana:2018-08-08 09:59:17
Ilość wyświetleń:137

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij