Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 112 z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mieścisko, obręb geodezyjny Mieścisko i powołania komisji przetargowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 112

Wójta Gminy Mieścisko

       

z dnia 13 sierpnia 2019 roku

     

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mieścisko, obręb geodezyjny Mieścisko

i powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                     (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm. ) w związku z  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.       o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ogłaszam drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej                           w Mieścisku:

 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Rodzaj nieruchomości

Cena wywoławcza w złotych

Wadium w złotych

1

Mieścisko

723

0,1779

PO1B/44761/2

R VI

 

16.000,00

 

2.000,00

 

 

 

 1. Ogłoszenie o przetargu  zostanie podane do publicznej wiadomości w następujący sposób poprzez:

1)      wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mieścisko,

2)      umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej : www.miescisko.bip.net.pl,

3)      umieszczenie na stronie internetowej: www.miescisko.nowoczesnagmina.pl,

4)      umieszczenie na stronach  internetowych: www.infopublikator.pl,

5)      ogłoszenie w Głosie Wągrowieckim.

 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 1. Powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie osobowym:

1)      Agnieszka Brzostowicz,

2)      Aleksander Hendrzyk-Majewski,

3)      Jacek Szczepanek,

4)      Jakub Strzelecki,

5)      Kamil Kubikowski,

6)      Marta Dudek,

7)      Piotr Mnichowski.

 

 1. Dla ważności czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Komisja Przetargowa winna działać w składzie co najmniej trzyosobowym, spośród osób wymienionych w pkt 1.

 

 1. Przewodniczącego Komisji wybiorą ze swego składu członkowie Komisji Przetargowej.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Zasobów Komunalnych                    Gminy Mieścisko.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Mieścisko

/-/ mgr Przemysław Renn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 112  

                                                                                                                        Wójta Gminy Mieścisko

                                                                                                                 z  dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy Mieścisko

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następującej nieruchomości

 

Mieścisko, obręb geodezyjny Mieścisko:

 

1.      Działka nr 723.

2.      Niezabudowana nieruchomość gruntowa.

3.      Powierzchnia 0,1779  ha.

4.      Nr księgi wieczystej po1b/00044761/2.

5.      Stanowiąca własność gminy mieścisko.

6.      Nie obciążona hipotecznie.

7.      Nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy mieścisko.

8.      Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mieścisko w działka oznaczona jest symbolem  M – tereny zabudowy mieszkaniowej. 

9.      Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działka ta stanowi grunty rolne klasy R VI.

10.  Dojazd drogą gruntową.

11.  Brak uzbrojenie działki w przyłącza.

12.  Sąsiedztwo stanowią pola uprawne.

 

Cena  nieruchomości  -  16.000,00 zł     

 

Wadium – 2.000,00 zł     

………………………………………………………………………………………………………

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku o godzinie 12:00

w Urzędzie Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wlkp. 13 pokój nr 18

Warunki udziału w przetargu:

 

 1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko nr rachunku                      72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 12 września 2019 roku. 
 3. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 4. W tytule wpłaty należy podać numer działki jakiej dotyczy wpłata.
 5. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.
 6. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
 7. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostaje zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku                      z prowadzoną działalnością gospodarczą-  dowód tożsamości oraz wpis do CEIDG.
 3. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis do rejestru, własnościowych pełnomocnictw, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot / odpis datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach  szacunkowych z dnia 18.03.2019 r.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą         z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
 3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.          o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) upłynął dnia 20.05.2019r.
 4. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 11.07.2019 r.

 

Uwaga:

 

 1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości.
 2. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia            w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację       do publicznej wiadomości dodatkowe  informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie        ( pokój nr 09 ), lub telefonicznie ( 061) 429 80 10.

 

 

 

 

 

Mieścisko dn.  13.08.2019 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Kamil Kubikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Kubikowski
Data wprowadzenia:2019-08-14 14:50:46
Opublikował:Kamil Kubikowski
Data publikacji:2019-08-14 14:52:46
Ostatnia zmiana:2019-08-21 10:18:47
Ilość wyświetleń:95

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij