Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Informacja o gminie

 

GMINA MIEŚCISKO

 

Gmina Mieścisko leży w województwie wielkopolskim, powiecie wągrowieckim. Zajmuje powierzchnię 135,6 km2 i dzieli się na 22 sołectwa. Zamieszkuje ją około 6000 osób, z czego w Mieścisku – 2300. Jest usytuowana w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego,  przez jej teren przepływa rzeka Wełna.

Historia tych ziem jest bardzo bogata. Odkryto tu około tysiąc stanowisk archeologicznych z różnych epok. Najstarszymi śladami bytności człowieka w tym rejonie (okolice Mieściska i Popowa Kościelnego; Mirkowiczki – wioska łowców reniferów) są pochodzące sprzed ok. 12 000 lat pozostałości po miejscach obozowania ludności mezolitycznej. Pierwsze wzmianki o wielu miejscowościach wchodzących obecnie w skład gminy zaczęły pojawiać się w różnych XIV-wiecznych źródłach. Najstarsze udokumentowanie ma natomiast wieś Żabiczyn, która jest wymieniona w 1216 r.

Do 1793 r. obszar ten należał do Polski. W czasie  zaborów  został wcielony do Prus. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. Mieścisko było siedzibą Komisariatu dla Obszarów Wiejskich, a od 1929 r. Wójtostwa Obwodowego. W 1933 r. miała miejsce reforma administracji, w wyniku której małe miasta – nie posiadające perspektyw – utraciły prawa miejskie. W Wielkopolsce takich miast było 19, wśród nich Mieścisko, które jednocześnie stało się siedzibą gminy zbiorczej, która obejmowała 28 wsi i osad. Na czele tej jednostki stał wójt, którym aż do czasu wybuchu wojny był kapitan Herman Jung.

Po zakończeniu II wojnie światowej reformy administracyjne przeprowadzono kilkakrotnie. W pewnym okresie na terenie gminy działały trzy rady narodowe – w Mieścisku, Łopiennie i Popowie Kościelnym. W 1961 r. Łopienno zostało włączone do powiatu gnieźnieńskiego. Ostatnia reforma, w której wyłonił się obecny układ gminy Mieścisko, miała miejsce w 1973 r. Naczelnikiem gminy został wówczas Adam Messyasz, który sprawował urząd do lutego 1982 r. Po nim stanowisko objął Andrzej Banaszyński.

Obiekt, w którym obecnie mieści się Urząd Gminy oddano do użytku w 1979 roku, wcześniej władze gminne urzędowały w wynajmowanych pomieszczeniach (najpierw w domu przy kościele, następnie w budynku przy ul Kościelnej 5).

Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki. Do najcenniejszych należą kościoły w – Popowie Kościelnym, Podlesiu Kościelnym, Mieścisku, Budziejewku, Sarbii  i Gołaszewie oraz dwory i pałace - w Budziejewie, Podlesiu Kościelnym i Żabiczynie, Popowie Kościelnym, Jaroszewie Drugim i kaplica Janty Połczyńskiego w Żabiczynie.

Wyjątkowym obiektem i dużą atrakcją turystyczną jest kamień św. Wojciecha w Budziejewku. Ma imponujące rozmiary – w obwodzie

Kamień św. Wojciecha jest dziś najstarszym, prawnie chronionym zabytkiem przyrody w Wielkopolsce. Pod względem wielkości jest drugim w Wielkopolsce po kamieniu św. Jadwigi koło Gołuchowa.

Na terenie gminy występują też liczne drzewa pomnikowe. Stare dęby można podziwiać w Jaworówku i Kłodzinie, aleje kasztanowe przy drodze Mieścisko – Wągrowiec oraz Ruda Koźlanka – Skoki, w Jaworówku są piękne lipy. Ciekawe są trzy wąwozy polodowcowe położone równolegle do Wełny. Ciągną się one: pierwszy od Gołaszewa do Gorzewa, drugi od Wieli do Piatowic, trzeci od Mieściska do Miłosławic.

Gospodarka na tym terenie bardzo długo opierała się na rolnictwie. Do II wojny światowej istniało tu kilkanaście obszarów dworskich, wśród których największe to: Żabiczyn (608 ha), Nieświatowice (544 ha), Gorzewo (515 ha), Popowo Kościelne (500 ha), Zbietka (425 ha), Podlesie Kościelne (416 ha). Po nacjonalizacji na ich bazie w Mieścisku, Nieświatowicach, Podlesiu Kościelnym i Żabiczynie powstały zakłady państwowych gospodarstw rolnych, które wchodziły w skład Przedsiębiorstwa PGR w Popowie Kościelnym o obszarze 8277 ha.

Po upadku „pegeerów” ich majątek i ziemia przeszły w prywatne ręce jako dzierżawy lub własność. Obecnie w gminie funkcjonuje 470 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość jednego wynosi niespełna 18 ha i jest wyższa od średniej w województwie.

Od początku lat 90. minionego wieku na terenie gminy bardzo dynamicznie rozwijają się inne branże w gospodarce. Wcześniej na tutejszy rynek pracy znaczący wpływ wywierał przemysł ulokowany w Gnieźnie i Wągrowcu. Teraz jest on znacznie mniejszy, gdyż na terenie gminy powstało wiele firm, które uzyskują dobre wyniki. W ostatnim czasie bezrobocie zmniejszyło się wyraźnie. Do wiodących firm zaliczają się: ZPHU „Serpol” Zdzisława Serwatki, PHU „Przemko” Przemysława Kopydłowskiego, „Chemia, Rzemiosło Usługowe”  Andrzeja Andrzejewskiego, „PW Liza” Krzysztofy Chudzińskiej, Zakład Stolarski Zenona Kasperka, gospodarstwa rolne działające na bazie byłych PGR-ów tj. Gospodarstwo Rolne w Mieścisku, Gospodarstwo Rolne Nieświastowice, BURCO POLSKA Gospodarstwo Rolne Podlesie Kościelne, AGROJARO w Żabiczynie

Ogółem działa tu około 280 podmiotów gospodarczych.

Jednym z najważniejszych priorytetów gminy są warunki bytowe mieszkańców i  ochrona środowiska naturalnego. Corocznie na ten cel gmina przeznacza znaczną część – ok. 25% swego budżetu, a także pozyskuje środki z innych źródeł. Starania władz są wyjątkowo skuteczne, dzięki czemu systematycznie modernizowana i rozbudowywana jest infrastruktura. W gminie nie ma żadnych problemów z wodą, gdyż , oprócz kilku, wszystkie gospodarstwa podłączone są do sieci wodociągowej. Prawie połowa gospodarstw w gminie (Mieścisko 100%, Popowo Kościelne 60%) ma przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Dla poprawy czystości powietrza atmosferycznego dokonano zmiany ogrzewania węglowego na olejowe lub gazowe w obiektach użyteczności publicznej i szkołach. Z wszechstronnych działania na rzecz ochrony środowiska warto wymienić systematycznie prowadzone nasadzenia śródpolne, rekultywację przez zalesienie wysypiska odpadów w Wieli oraz urządzenie tzw. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 4,5 ha.

Gmina uzyskała Certyfikat „Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska „w kategorii samorządy terytorialne.

Systematycznie poprawia się stan dróg na terenie gminy, a największą inwestycją w ostatnim czasie było wykonanie odwodnienia i nawierzchni na drodze nr 190 na odcinku 1 km przez Mieścisko oraz przebudowa  ul. Pocztowej na dł. 835 mb, polegająca na położeniu nawierzchni asfaltowej oraz ciągów pieszych.

Bardzo ciekawym projektem zainicjowanym przez władze gminy, a realizowanym ze środków unijnym jest program „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” polegająca na poprawie infrastruktury i wizerunku poszczególnych miejscowości. Dzięki temu przedsięwzięciu bardzo korzystnie zmieniło się oblicze Sarbii i Popowa Kościelnego.

Dużym sukcesem gminy jest uruchomienie w sierpniu 2006 r. szóstego w województwie  Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Ta duża inwestycja została sfinansowana we współpracy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Zakładzie pracuje 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 11 pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych.

Głównym profilem działalności są czynności porządkowe na terenie gminy, prace związane z ogrodnictwem, a także usługi krawieckie, obróbka drewna i niszczenie dokumentów.

Władze gminy nie obawiają się inwestować. Taka polityka przynosi odczuwalne ożywienie gospodarcze. Działające od lat na tym terenie firmy mają się coraz lepiej, co łatwo zauważyć po inwestycjach, jakie cały czas czynią, a na wolnych terenach pojawiają się kolejne przedsiębiorstwa.

Na kolejne lata wyznaczone są również ambitne plany. Wielkim przedsięwzięciem będzie rozpoczynająca się w 2007 r. budowa sali sportowo-widowiskowej o pełnych wymiarach w Mieścisku oraz dobudowa sal dydaktycznych w gimnazjum. W niedalekiej perspektywie planowana jest także budowa 25-metrowej pływalni przy Szkole Podstawowej w Mieścisku.

W ostatnich latach znacznie poprawiła się baza oświatowa. Sieć gminnych placówek tworzą dwie szkoły podstawowe - w Mieścisku i Popowie Kościelnym, gimnazjum w Mieścisku oraz gminne przedszkole w Mieścisku. Zarządza nimi Zakład Obsługi Oświaty, a wszystkie jednostki są autonomiczne – mają swój budżet.

Ważną placówką dla życia tutejszej społeczności jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku, która obsługuje filie w Popowie Kościelnym i Żabiczynie. Placówka ta prowadzi „Regionalne Centrum Tradycji Gminy Mieścisko”, w którym zgromadzone są liczne pamiątki historyczne.

Od grudnia 2004 roku działa Gminne Centrum Informacji z Klubem Pracy w Mieścisku. Centrum  utworzono dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Głównym celem utworzenia GCI jest pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

Gmina posiada pięć Wiejskich Domów Kultury i świetlice w każdej wsi, w których odbywają się liczne imprezy. W Mieścisku jest sala widowiskowa na 200 miejsc, która po generalnym remoncie została oddana do użytku 15 października 2006 r. W budynku Domu Kultury w Mieścisku ponadto mieści się siedziba koła gospodyń wiejskich i Koła Terenowego Polskiego Związku, Emerytów, Rencistów i Inwalidów, świetlica socjoterapeutyczna oraz punkt konsultacyjno-edukacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Znaczącą rolę odgrywa tu także Ochotnicza Straż Pożarna, której jednostki istnieją w sześciu wsiach, a OSP Mieścisko działa w ramach krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego. Wszystkie jednostki posiadają remizę, są dobrze wyposażone w sprzęt, mają podzielone zadania.

120-letnią tradycją szczyci się Kurkowe Bractwo Strzeleckie, które w 2001 r. reaktywowało działalność. Organizacja ta posiada w Popowie Kościelnym dom bracki oraz strzelnicę.

Na terenie gminy znajduje się 6 parafii i 8 kościołów katolickich. Siedziby parafii znajdują się w Budziejewku, Gołaszewie, Mieścisku, Popowie Kościelnym, Sarbii i Żabiczynie.

Gmina słynie z organizacji ciekawych imprez. Najdłuższą tradycję mają organizowane corocznie od 1978 roku (w okresie poprzedzającym odpust w miejscowym kościele parafialnym) Targi Michałowskie. Jest to impreza kulturalno-handlowa, o zasięgu regionalnym, łącząca teraźniejszość (kiermasz handlowy) z historyczną przeszłością (targ). W jej trakcie prezentowany jest dorobek kulturalno-sportowy gminy oraz występują zespoły folklorystyczne i zaproszeni artyści.

Podczas trwania Targów ma miejsce podsumowanie gminnego konkursu „Piękna Wieś”, który odbywa się cyklicznie od 1993.

Gmina Mieścisko od 1990 roku współpracuje z Maartensdijk w Holandii (od 2000r. De Bilt), z niemieckim Scharnebeck w powiecie Lüneburg (1995r.) i francuską gminą Retiers (1993r.).

Wójtem gminy jest Andrzej Banaszyński, który za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany, m.in. zaszczytnym tytułem Wielkopolski Burmistrz/Wójt Roku 1999, (wg. regulaminu konkursu ten tytuł można było zdobyć tylko raz), Najlepszy Samorządowiec Powiatu Wągrowieckiego 2004.

 

Załączniki

Logo (16.5kB) Zapisz dokument  
Herb (136.6kB) Zapisz dokument  
Mapa Gminy Mieścisko (404.7kB) Zapisz dokument  
Mapa Mieściska (787.6kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Piotr Mnichowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2007-04-10 14:00:16
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2007-04-10 14:09:56
Ostatnia zmiana:2007-04-10 14:41:26
Ilość wyświetleń:8921

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij