Mieścisko, dnia 3 czerwca 2020r.

ZBR.272.4.2020

 

Dotyczy: zapytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W MIEŚCISKU” .

 

                Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Gmina Mieścisko zawiadamia o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego pn.: „PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W MIEŚCISKU”. Treść zapytań i odpowiedzi zamieszczamy poniżej:

 

PYTANIE 1:  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilościami określonymi w projekcie a ilościami w przedmiarze robót dotyczących powierzchni zjazdów, która wynosi 835 m2. W projekcie brak robót ziemnych dot. zjazdu, oraz całej konstrukcji zjazdu łącznie z nawierzchnią z kostki.

ODPOWIEDŹ 1: Ilości robót dotycząca zjazdów należy wycenić dla powierzchni 835m2, uwzględniając roboty związane z korytowanie, wzmocnieniem podłoża gruntowego, podbudowa z mieszanki związanej cementem oraz nawierzchnią z kostki betonowej kolorowej – bezfazowej. Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z opisem do projektu budowlanego.

Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcy kalkulacji ceny ryczałtowej za wykonanie zamówienia załącza skorygowany przedmiar robót. Jednocześnie informuję, że przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

PYTANIE 2:  W projekcie powierzchnia chodników wynosi 1748m2, natomiast wykonanie nawierzchni chodników z kostki wykazano 184 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót.

ODPOWIEDŹ 2: Powierzchnie nawierzchni chodników należy kalkulować dla powierzchni 1748m2. W przedmiarze robót popełniono omyłkę pisarską. Roboty należy wykonać w zakresie zgodnym z projektem budowlanym.

Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcy kalkulacji ceny ryczałtowej za wykonanie zamówienia załącza skorygowany przedmiar robót. Jednocześnie informuję, że przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

PYTANIE 3:  Zwracam się z prośbą o podanie szczegółowych danych technicznych (wysokość, moc, sposób zasilania) dotyczących lamp doświetlających przejścia dla pieszych. Proszę też o odpowiedź czy projekt zakłada lampy doświetlające ( 8 szt.)  czy też zastosowanie znaków aktywnych pulsujących D6?

 

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający zakłada  wykonanie kompletnego systemu aktywnej informacji wizualnej przy przejściach dla pieszych składających się z zestawu (słup z lampą na wysięgniku oraz znakiem aktywnym D-6) zasilanej panelem fotowoltaicznym bądź zasilaniem wiatrowym. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w załączniku pod warunkiem spełnienia parametrów nie gorszych niż określone przez Zamawiającego.

 

 

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

/-/mgr Przemysław Renn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.       Zaktualizowany przedmiar robót.

2.       Szczegół rozwiązania oświetlenia wraz ze znakiem D-6.