Mieścisko, dnia 12 października 2020r.

ZBR.272.11.2020

Dotyczy: Zmiany treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu domów jednorodzinnych w Popowie Kościelnym

 

                Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Gmina Mieścisko zawiadamia o zmianie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu domów jednorodzinnych w Popowie Kościelnym” Treść zmian poniżej:

 

Rozdział XII  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy przesłać/złożyć do dnia 20 października 2020 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 16).

adres:

Gmina Mieścisko

Pl. Powstańców Wielkopolskich 13

62-290 Mieścisko  

i opatrzona nazwą, w sposób następujący:

„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W POPOWIE KOŚCIELNYM” NIE OTWIERAĆ PRZED 20 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU. GODZ. 1015

 

NA KOPERCIE(PACZCE) OPRÓCZ OPISU JW. NALEŻY UMIEŚCIĆ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY.

Rozdział XII  ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 października 2020 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego- sala sesyjna nr 18 (I piętro).

 

Wójt Gminy Mieścisko

/-/mgr Przemysław Renn