OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Mieścisko serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057) do wnoszenia uwag i propozycji do projektu Uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieścisko na lata 2021-2025. Treść projektu uchwały oraz formularz do wnoszenia uwag i opinii znajdują się w plikach poniżej.

Konsultacje odbywać się będą do 18 kwietnia 2021 roku.

 

Urząd Gminy Mieścisko

Pl. Powstańców Wielkopolskich 13

62-290 Mieścisko

 

lub drogą elektroniczną na adres ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl

 

Wójt Gminy Mieścisko

 /-/ Przemysław Renn