Mieścisko, dnia 7 czerwca 2021 r.

ZBR.271.4.2021

 

Dotyczy: zapytania do SWZ dla inwestycji pn.: „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późn. zm.)

 

            Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający Gmina Mieścisko zawiadamia o wpłynięciu zapytania o wyjaśnienie treści SWZ do postępowania pn.: „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”. Treść zapytania i odpowiedzi zamieszczamy poniżej:

 

PYTANIE 1: SWZ podaje wymagania w zakresie zdolności technicznej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia t. j. robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji nawierzchni boiska lub innego terenu sportowego o powierzchni minimum :

·         1500,00 m2 z trawy syntetycznej

·         500,00 m2 typu „TARTAN”

Tak określone wymagania są niefortunne ponieważ wymagane powierzchnie o różnych nawierzchniach przypisane są do jednej roboty budowlanej a takich zespołów boisk jest budowane zdecydowanie mniej niż pojedynczych. Tak określone wymagania powodują znaczne ograniczenie konkurencji, co nie jest korzystne dla Zamawiającego. Chodzi o to, że nie dopuszczeni są doświadczeni wykonawcy, którzy wykonali wymagane powierzchnie ale w ramach 2 osobnych zamówień.

Dla zwiększenia konkurencji wnosimy o dopuszczenie zdolności technicznej - minimum 2 zamówienia na roboty t. j. robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji nawierzchni boiska lub innego terenu sportowego, gdzie w ramach min. 1 zamówienia wchodziło wykonanie powierzchni min. 1500,00 m2 z trawy syntetycznej oraz w ramach minimum 1 zamówienia wchodziło wykonanie powierzchni 500,00 m2 typu „TARTAN” tj. nawierzchni poliuretanowej.

ODPOWIEDŹ 1:  Zamawiający pozostawia wymagania w powyższym zakresie bez zmian.

PYTANIE 2: Umowa w §13 ust. 1. 1) nie przewiduje zmiany możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków umowy obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. W związku z powyższym wnosimy o dodanie do §13 ust. 1. 1) kolejnego ppkt o treści: „występowaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi”.

ODPOWIEDŹ 2: W projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ  §13 ust. 1 pkt 1 lit. b określono możliwość zmiany postanowień umowy w związku z warunkami atmosferycznymi. Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

 

PYTANIE 3: Informujemy, że podbudowa pod nawierzchnie syntetyczne powinna mieć warstwę miału kamiennego fr. 0-4 mm o gr. 1 cm w celu uzyskania odpowiedniej struktury i jakości. W związku z powyższym wnosimy o niezbędną korektę projektu i przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 3: Warstwa miału kamiennego frakcji 0-4mm pod nawierzchnię syntetyczną wynosi 4 cm. Nie dopuszcza się wykonania w/w warstwy gr. 1 cm. Warstwy przedstawiono na rys. 3 załącznik nr 5 do SWZ (Projekt budowlano-wykonawczy)

 

PYTANIE 4: Zamawiający w odpowiedzi podaje opis warstw nawierzchni PU:Podana grubość wierzchniej warstwy nawierzchni jest niezgodna z technologią.

Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta.

Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas pu.

- górna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas pu.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy nawierzchni pu na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki na 1 m2.

ODPOWIEDŹ 4:  Dopuszcza się wykonanie natrysku pu gr. 2 mm z parametrami mieszanki 2 kg / 1 m2.

 

PYTANIE 5: . Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

ODPOWIEDŹ 5: Nawierzchnia boiska do koszykówki w kolorze ceglasto-czerwonym.

 

PYTANIE 6: . W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

 

PYTANIE 7: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 7: Cała dokumentacja budowy przedmiotowych boisk została udostępniona jako załączniki do SWZ.

 

 

PYTANIE 8: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 8: Cała dokumentacja budowy przedmiotowych boisk została udostępniona jako załączniki do SWZ, jednym z załączników jest zgłoszenie przedmiotowej inwestycji do organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu organu.

 

PYTANIE 9: Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 9: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zostanie podana zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

 

PYTANIE 10: Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

ODPOWIEDŹ 10: Na obszarze robót brak jest zinwentaryzowanych sieci. Istniejąca studnia do regulacji wysokości.

 

 

Zastępca Wójta Gminy Mieścisko

/-/mgr Alicja Kędracka