Mieścisko, dnia 7 czerwca 2021 r.

ZBR.271.4.2021

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ORAZ O ZMIANIE TREŚCI SWZ

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”.

            Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Mieścisko przedłuża termin składania odpowiednio ofert
w postępowaniu pn.: „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”:

10.06.2021r. godzina 1000 - termin składania ofert

10.06.2021r. godzina 1100 - termin otwarcia ofert.

 

Ponadto,  w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

Było:

Rozdział 11 ust. 2.7: „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2021r do godz. 1000.”

Rozdział 11 ust. 3.1: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2021 roku o godzinie 1100

Jest:

Rozdział 11 ust. 2.7: „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2021r do godz. 1000.”

Rozdział 11 ust. 3.1: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 1100.”

 

Wykonawcy  zobowiązani  są uwzględnić powyższe  zmiany  podczas  sporządzania  i  składania ofert oraz wnoszenia wymaganego wadium. Jednocześnie Wykonawcy zostają związani ofertą do 9 lipca 2021 roku. Wadium należy złożyć przed terminem składania ofert i utrzymuje się je nieprzerwanie do dnia upływu związania ofertą.

 

 

Zastępca Wójta Gminy Mieścisko

/-/mgr Alicja Kędracka