Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

 

Mieścisko, 09.03.2015r.

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.

 

 Wójt Gminy Mieścisko na mocy ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Nr XXVII/209/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.10.2013r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” ogłosił dnia 14.01.2014 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Konkurs adresowany był do: podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) oraz dotyczył zadań z zakresu:

»     ochrony i promocji zdrowia - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł;

»     turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 15.000,00 zł;

»     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 8.000,00 zł.

 

Na ogłoszony konkurs odpowiedziały trzy podmioty:

1.      Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Mieścisko, nazwa zadania:

·         Nauka dzieci i młodzieży SP z terenu Gminy Mieścisko gry w piłkę nożną oraz w miarę posiadanych środków i umiejętności adeptów udział drużyn w meczach sparingowych na terenie powiatu wągrowieckiego, wnioskowana kwota dotacji 5.000,00 zł.

2.      Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, nazwa zadania:

·         „Obóz turystyczno-krajoznawczy młodzieżowej orkiestry dętej i Mażoretek we Włoszech”, wnioskowana kwota dotacji 5.000,00 zł.

·         „Organizacja półkolonii w Mieścisku”, wnioskowana kwota dotacji 5.000,00 zł.

3.      Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, nazwa zadania:

·         „Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej”, wnioskowana kwota dotacji 5.000,00 zł.

 

Dnia 07.03.2014 r. Wójt Gminy Mieścisko po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Biorąc pod uwagę następujące kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

-     merytoryczna zawartość oferty w tym zgodność oferty z priorytetami i zadaniami Gminy Mieścisko oraz z zapisami statutowymi podmiotów,

-     możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

-     ocena przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-     zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy w tym wielkość środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,

-     posiadane zasoby rzeczowe i osobowe zapewniające wykonanie zadania,

-     dotychczasowa współpraca – wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń,

pozytywnie zaopiniowano wszystkie oferty przyznając dotację ze środków publicznych w łącznej wysokości 20.000,00 zł.

 

Ustalenia i warunki wypłaty dotacji zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Mieścisko a Stowarzyszeniami:

1.      Umowa Nr 1/PP/2014 zawarta 26.03.2014 r. w Mieścisku pomiędzy Gminą Mieścisko a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa na wsparcie realizacji zadania pn. „ Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej”

-     kwota przyznanej dotacji – 5.000,00 zł;

-     termin przekazania środków finansowych: do dnia 08 maja 2014 r.;

-     termin realizacji zadania: od 1 sierpnia 2014r. do  31 października 2014 r.

2.      Umowa Nr 2/PP/2014 zawarta 14.03.2014 r. w Mieścisku pomiędzy Gminą Mieścisko a Uczniowskim Klubem Sportowym „SOKÓŁ” Mieścisko na wsparcie realizacji zadania pn.  „Nauka dzieci i młodzieży SP z terenu Gminy Mieścisko gry w piłkę nożną oraz w miarę posiadanych środków i umiejętności adeptów udział drużyn w meczach sparingowych na terenie powiatu wągrowieckiego”

-     kwota przyznanej dotacji – 5.000,00 zł;

-     termin przekazania środków finansowych: I transza w wysokości 2.000,00 zł do dnia
15 kwietnia 2014 r., II transza w wysokości 3.000,00 zł do dnia 30 maja 2014 r.;

-     termin realizacji zadania: od 15 marca 2014r. do  30 listopada 2014 r.

3.      Umowa Nr 3/PP/2014 zawarta 26.03.2014 r. w Mieścisku pomiędzy Gminą Mieścisko a Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja półkolonii w Mieścisku”

-     kwota przyznanej dotacji – 5.000,00 zł;

-     termin przekazania środków finansowych: I transza w wysokości 2.500,00 zł do dnia
15 kwietnia 2014 r., II transza w wysokości 2.500,00 zł do dnia 30 czerwca 2014 r.;

-     termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2014r.  do dnia 8 sierpnia 2014 r.

4.      Umowa Nr 4/PP/2014 zawarta 26.03.2014 r. w Mieścisku pomiędzy Gminą Mieścisko a Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na wsparcie realizacji zadania pn. „Obóz turystyczno-krajoznawczy młodzieżowej orkiestry dętej i Mażoretek we Włoszech”

-     kwota przyznanej dotacji – 5.000,00 zł;

-     termin przekazania środków finansowych: I transza w wysokości 2.000,00 zł do dnia
31 maja 2014 r., II transza w wysokości 3.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2014 r.;

-     termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2014r.  do dnia  15 sierpnia 2014 r.

W wyniku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie ww. umowy, dnia 24 czerwca 2014 r. Umowa Nr 4/PP/2014 została za porozumieniem stron rozwiązana. Powodem rozwiązania umowy był brak porozumienia dotyczącego wymiany zespołów kulturalnych pomimo podjętych działań ze strony Stowarzyszenia. Środki finansowe przekazane na realizację ww. zadania, zostały zwrócone na konto Zleceniodawcy.

 

Dnia 1 lipca 2014r. wpłynęła do Urzędu Gminy Mieścisko oferta Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, pn. „Obóz turystyczno-krajoznawczy młodzieżowej orkiestry dętej i zespołu mażoretek”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Mieścisko uznając celowość realizacji tego zadania zlecił organizacji realizację ww. zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dnia 11 lipca 2014r. została zawarta Umowa Nr 5/PP/2014 pomiędzy Gminą Mieścisko a Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na wsparcie realizacji zadania pn. „Obóz turystyczno-krajoznawczy młodzieżowej orkiestry dętej i zespołu Mażoretek”

-     kwota przyznanej dotacji – 5.000,00 zł;

-     termin przekazania środków finansowych: do dnia 20 lipca 2014r

-     termin realizacji zadania od 10 lipca 2014r.  do dnia  15 sierpnia 2014 r.

 

Urząd Gminy Mieścisko wywiązał się z zawartych umów, przekazując na konta Stowarzyszeń przyznaną kwotę dotacji w wysokości 20.000,00 zł.  

Stowarzyszenia rozliczyły się ze zleconych zadań, przesyłając sprawozdania merytoryczne oraz rozliczenia finansowe zadań:

-       Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa: 27.11.2014 r. rozliczenie zadania „Zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej”. Poniesione koszty sfinansowane z dotacji wyniosły tak jak zaplanowano w ofercie 5.000,00 zł i stanowiły 21,09% kosztów zadania. Zgodnie z umową Nr 1/PP/2014 przyznane środki finansowe wykorzystane zostały na wyżywienie dla chorych oraz eksploatację obiektu: woda i ścieki. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało zaakceptowane dnia 30 grudnia 2014r.

 

-       Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Mieścisko: 30.12.2014 r. rozliczenie zadania  „Nauka dzieci i młodzieży SP z terenu Gminy Mieścisko gry w piłkę nożną …”. Poniesione koszty na realizację zadania wyniosły 3.000,00 zł czyli mniej niż zaplanowano o kwotę 3.150,00 zł. Koszty sfinansowane z dotacji wyniosły 2.800,00 zł. Niewykorzystane środki  w wysokości  2.200,00 zł zostały zwrócone dnia 19 grudnia na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mieścisko. Przyznane środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie  z ofertą na pokrycie kosztów: ryczałty trenerskie, badania lekarskie zawodników. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało zaakceptowane dnia 7 stycznia 2014r.

 

-     Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku: 11.09.2014r. rozliczenie zadania  „Obóz turystyczno – krajoznawczy młodzieżowej orkiestry dętej i zespołu Mażoretek”.   Celem zadania było zorganizowanie:

·        siedmiodniowego obozu turystyczno-krajoznawczego w Międzywodziu.

Poniesione koszty sfinansowane z dotacji wyniosły tak jak zaplanowano w ofercie 5.000,00 zł i stanowiły 26,40% kosztów zadania. Zgodnie z umową Nr 5/PP/2014 przyznane środki finansowe wykorzystane zostały na usługę transportową oraz noclegi. Zorganizowano wypoczynek dla 38 osób.Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało zaakceptowane dnia 1 października 2014r.

 

-     Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku: 05.09.2014r. rozliczenie zadania  „Organizacja półkolonii w Mieścisku”. Celem zadania było zorganizowanie:

·        dwutygodniowych półkolonii dla 50 uczestników.

Poniesione koszty sfinansowane z dotacji wyniosły tak jak zaplanowano w ofercie 5.000,00 zł i stanowiły 47,04% kosztów zadania. Zgodnie z umową Nr 3/PP/2014 przyznane środki finansowe wykorzystane zostały na: opiekę wychowawców, bilety wstępu, usługę transportową. W półkoloniach udział wzięło 50 dzieci. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało zaakceptowane dnia 1 października 2014r.

 

Przeprowadzona kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na wsparcie realizacji ww. zadań, pozwoliła ustalić, że przekazane środki finansowe, zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki je uzyskano.

W wyniku analizy przedłożonych sprawozdań stwierdzono wykonanie zadań nie wnosząc zastrzeżeń do rozliczenia dotacji za 2014 rok.

 

 

Wójt Gminy Mieścisko

/-/Andrzej Banaszyński

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Brzostowicz
Data utworzenia:2015-03-09 14:16:30
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2015-03-23 14:16:38
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2015-03-23 14:25:31
Ostatnia zmiana:2015-03-23 14:28:11
Ilość wyświetleń:820

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij