Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Informacje o wykazie


Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Układ wykazu definiujeRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058).

Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy, np. czy dany podmiot posiada stosowne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, czy dla danego wniosku wydana została decyzja, itp.

Wykaz danych składa się ze:
spisów kart informacyjnych;
oraz kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów – wzory kart określają formularze A-H dla poszczególnych kategorii dokumentów, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe oraz formularz I - dla dokumentów oraz danych, o których umieszczenie informacji w wykazie jest nieobowiązkowe. Karty, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje m. in.: numer wpisu dokumentu w wykazie, zakres przedmiotowy sprawy lub opis dokumentu, datę powstania, nazwę podmiotu, organu wydającego daną decyzję, a także ewentualne zastrzeżenia dotyczące udostępniania treści dokumentu.

Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie. Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe podzielone są na następujące kategorie:

* wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego;

* decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne;

* polityki, strategie, plany lub programy oraz ich projekty;

* raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów, prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii;

* wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska


Nie jest obowiązkowe umieszczenie w wykazie kart informacyjnych (tworzonych w oparciu o formularz I) dla innych informacji w postaci dokumentów, danych gromadzonych w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub baz danych na innych nośnikach, dotyczących:

* stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania;

* emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko;

* wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury;

* działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska;

* planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Dział IV
Informacje o środowisku

Rozdział 1
Dostęp do informacji

Art. 19.

1. Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu.
2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają:
1) projekty polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 40 ust. 1, oraz projekty zmian w tych dokumentach, przed skierowaniem ich do postępowania z udziałem społeczeństwa oraz w celu uzyskania opinii organu, o którym mowa w art. 45 i 381,
2) polityki, strategie, plany lub programy, o których mowa w art. 40 ust. 1,
3) prognozy oddziaływania na środowisko,
4) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, o których mowa w art. 46 ust. 4,
5) postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2,
6) (uchylony),
7) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
8) analizy porealizacyjne,
9) dokumenty, o których mowa w art. 66 ust. 1,
10) opracowania ekofizjograficzne,
11) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, o których mowa w art.

Art. 20.

1. Organ administracji nie udostępnia informacji, o których mowa w art. 19, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), oraz nie udostępnia informacji dotyczących:
1) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
2) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
3) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
4) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.
2. Organ administracji może:
1) odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:
a) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
b) wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny,
2) na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.
3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:
1) ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania,
2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania,
3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania,
4) poziomu emitowanego hałasu,
5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.
4. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

Art. 21.

1. Organ administracji jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.
4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 22.

Jeżeli jest możliwe oddzielenie części informacji podlegającej wyłączeniu z udostępniania z przyczyn, o których mowa w art. 20 i 21, organ administracji udostępnia pozostałą część informacji.

Art. 23.

Organ administracji, udostępniając informacje przekazane przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia.

Art. 24.

1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
2. Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ administracji pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób uiszczania opłat, biorąc pod uwagę, iż opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do informacji.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie,
2) współczynniki różnicujące wysokość opłat,
3) terminy i sposób uiszczania opłat.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

(Dz. U. Nr 110, poz. 1058)


Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Ustala się wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zwanego dalej „wykazem”.

2. Wykaz składa się:

1) z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów;

2) ze spisów kart informacyjnych.

3. Wzór kart informacyjnych stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

1. Dla każdego dokumentu, o którym dane zamieszczane są w wykazie obowiązkowo, prowadzona jest karta informacyjna według wzoru dla danej kategorii dokumentu określonego w załączniku do rozporządzenia - formularze A-H.

2. Dla dokumentów, o których dane można umieszczać w wykazie, karty informacyjne prowadzi się według wzoru ustalonego w załączniku do rozporządzenia - formularz I.

3. Dla kart informacyjnych w każdej kategorii dokumentów jest prowadzony spis kart informacyjnych zawierający numer kolejny karty, nazwę i zakres przedmiotowy dokumentu oraz dane podmiotu, którego dokument dotyczy.

§ 3.

Wykaz może być prowadzony w formie komputerowej bazy danych.

§ 4.

1. W wykazie można dokonywać poprawek wyłącznie przez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie poprawionej treści i daty poprawki oraz złożenie czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

2. W przypadku wykazu prowadzonego w formie komputerowej bazy danych, podpis osoby dokonującej poprawki zastępuje się wpisaniem jej imienia i nazwiska.

§ 5.

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.


Minister Środowiska: w z. K. Szamałek

 

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kapczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2006-01-17 13:47:31
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2006-01-17 13:48:06
Ostatnia zmiana:2006-01-17 13:53:45
Ilość wyświetleń:3002

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij