Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

REGULAMIN NABORU

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 48/2012

Wójta Gminy Mieścisko

z dnia 19 lipca 2012r.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY MIEŚCISKO

Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Mieścisko w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór. Otwarta rekrutacja ma na celu pozyskanie najlepszych pracowników na wolne stanowiska.
2. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.
3. Zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze następuje na podstawie umowy o pracę.
4. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z zm).
5. Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje:
• Stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania;
• Stanowisk pomocniczych i obsługi;
• Stanowisk doradcy i asystenta;
• Pracowników zatrudnianych na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego;
• Pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego, przesunięcia wewnętrznego bądź przeniesienia (art.22);

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej
na wolne stanowisko urzędnicze

1. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Mieścisko oraz Sekretarz Gminy zobowiązani są do stałego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących wyniknąć w niedalekiej przyszłości wakatów.
2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt w oparciu o wniosek o zatrudnienie pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, przekazany przez Kierownika Referatu bądź Sekretarza Gminy.
3. W uzasadnionych przypadkach Wójt podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej bez wniosku wskazanych w pkt 2 pracowników.
4. Wniosek, o którym mowa w pkt 2, powinien być przekazany z takim wyprzedzeniem, które umożliwi uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. 5. Osoba składająca wniosek zobligowana jest do przedłożenia wraz z wnioskiem, do akceptacji projektu opisu stanowiska pracy na wakujące miejsce pracy. 6. W przypadku decyzji o której mowa w pkt 3, projekt o którym mowa w pkt. 5 sporządza kierownik właściwego Referatu, bądź Sekretarz.
7. Akceptacja wniosku o zatrudnienie pracownika w drodze naboru, skutkuje rozpoczęciem procedury naboru.
8. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Nr 223, poz 1458 z zm).

Rozdział II
Procedura naboru

Etapy naboru
Nabór obejmuje:
1. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.
3. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.
4. Wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych.
5. Postępowanie sprawdzające.
• Merytoryczną ocenę dokumentów aplikacyjnych.
• Rozmowę kwalifikacyjną lub/i Test/sprawdzian kwalifikacyjny;
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
1. Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje Wójt Gminy Mieścisko w formie zarządzenia.

2.W pracach komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
• Wójt lub osoba przez niego upoważniona;
• Przełożony wyższego szczebla dla wakującego stanowiska;
• Sekretarz Gminy;
• Inne osoby wskazane przez Wójta;
4. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
5. Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko obligatoryjnie umieszcza się:
• W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
• Na tablicy informacyjnej Urzędu;
2. Dopuszcza się umieszczanie ogłoszenia, bądź informacji o ogłoszeniu w innych miejscach, np. w prasie, w urzędzie pracy i in.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
• Nazwę i adres Urzędu;
• Określenie stanowiska urzędniczego, w tym stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem , które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
• Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
• Wskazanie wymaganych dokumentów;
• Określenie terminu i miejsca składania dokumentów;
4. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
1. Dzień ogłoszenia naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń, jest dniem rozpoczęcia przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
• List motywacyjny;
• CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
• Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata;
• Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczające znajomość języka polskiego (w przypadku stanowisk o które mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz innych państw)
• Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

·   Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

·   Kserokopię potwierdzoną przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 % pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych osób wyłonionych przez komisję,
• Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z zm.).
• Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

Wyłonienie kandydata
1. Selekcję kandydatów na stanowisko urzędnicze przeprowadza się w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu.
3. Wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z :
• Rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu/ sprawdzianu kwalifikacyjnego;

Analiza dokumentów aplikacyjnych
1. Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

 

Rozmowa kwalifikacyjna
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych oraz możliwość oceny:
• Predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;
• Posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko;
• Obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata, pod kątem ich przydatności do pracy na stanowisku na które prowadzony jest nabór;

2.Rozmowa kwalifikacyjna składa się z rozmowy ogólnej oraz maksymalnie do 6 pytań sprawdzających wiedzę kandydata niezbędną  do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, na które przeprowadzony jest nabór. Zestaw pytań przygotowuje Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej, podczas rozmowy, przydziela kandydatowi punkty w skali od 1  do 5. Z rozmowy sporządza się krótką notatkę z uwzględnieniem ilości punktów przydzielonych kandydatowi przez poszczególnych członków komisji. Notatkę parafują wszyscy uczestniczący w rozmowie członkowie Komisji Rekrutacyjnej. Notatkę dołącza się do dokumentów dotyczących danego naboru.

Test/sprawdzian kwalifikacyjny
1. Test kwalifikacyjny opracowuje Komisja Rekrutacyjna lub inne wskazane przez Wójta osoby.
2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3. Każde pytanie lub zadanie – w przypadku sprawdzenia  umiejętności komputerowych, w teście ma określoną skalę punktową za odpowiedź poprawną.
4. Sprawdzony test parafują wszyscy obecni przy teście członkowie Komisji Rekrutacyjnej i dołączają do dokumentów dotyczących danego naboru.

Protokół przeprowadzonego naboru
1. Po przeprowadzeniu wszystkich etapów naboru Komisja Rekrutacyjna ustala wynik, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów.
2. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. Protokół zawiera w szczególności:
• Określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów;

·   Informację o niepełnosprawności 5 najlepszych kandydatów, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,

• Liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
• Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
• Uzasadnienie danego wyboru;
• Skład komisji przeprowadzającej nabór;

Informacja o wynikach naboru
1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 3 miesięcy.
2. Informacja o której mowa w pkt 1 zawiera:
• Nazwę i adres Urzędu;
• Określenie stanowiska, na które prowadzony był nabór;
• Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania;
• Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru na stanowisko;
3. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1,2 i 3 stosuje się wówczas odpowiednio.

Rozdział III
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób uczestniczących w rekrutacji, wraz z całą dokumentacja naboru przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Wójt Gminy Mieścisko

/-/Andrzej Banaszyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kędracka
Data utworzenia:2012-02-19 13:38:10
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2015-10-23 13:38:29
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2015-10-23 13:39:31
Ostatnia zmiana:2015-10-23 13:39:33
Ilość wyświetleń:871

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij