Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510179792-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.

Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŚCISKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 576943-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  13, 62-290  Mieścisko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 427-80-01, e-mail ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.miescisko.bip.net.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŚCISKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZBR.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług cateringowych dla: CZĘŚĆ A - PRZEDSZKOLA „LEŚNE LUDKI” W MIEŚCISKU. CZĘŚĆ B - SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W MIEŚCISKU. W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi: przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 55524000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: A - świadczenie usług cateringowych dla przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 117824.55
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ADAMUS Firma Handlowo Usługowa Adam Błażejewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bliżyce 23 62-085 Skoki
Kod pocztowy: 62-085
Miejscowość: Bliżyce
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 127250.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 127250.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 127250.51
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: B - świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieciekgo w Mieścisku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 87657.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ADAMUS Firma Handlowo Usługowa Adam Błażejewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bliżyce 23 62-085 Skoki
Kod pocztowy: 62-085
Miejscowość: Bliżyce
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 94669.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 94669.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94669.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metadane

Źródło informacji:Kamil Kubikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Kubikowski
Data wprowadzenia:2019-09-06 13:05:03
Opublikował:Kamil Kubikowski
Data publikacji:2019-09-06 13:05:14
Ostatnia zmiana:2019-09-06 13:05:27
Ilość wyświetleń:119

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij