Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez gminę Mieścisko

Wójt Gminy Mieścisko, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn.zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu partnerskiego, zwanego dalej „Projektem”. Projekt polegać będzie na rewitalizacji gminy na bazie przedsięwzięć ujętych w Programie Rewitalizacji Gminy Mieścisko.

Projekt finansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

 

I.              Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja Projektu zgodnie z wymaganiami działania 9.2.1 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, którego celem będzie rewitalizacja gminy Mieścisko, w szczególności ograniczenie skali ubóstwa i innych problemów gminy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej zidentyfikowanych w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023. Obowiązująca na dzień opublikowania ogłoszenia wersja programu została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Mieścisko nr XXVII/177/17 dnia 28.06.2017r. [plik do pobrania pod adresem http://www.miescisko.bip.net.pl/?a=7237]. Przedsięwzięcia ujęte w ramach kompleksowego projektu muszą być ulokowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym we wskazanym wyżej Programie Rewitalizacji. Projekt realizowany będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

 

II.            Zakres tematyczny partnerstwa:

Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu rewitalizacyjnego na obszarze objętym Programem Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023, pomiędzy Gminą Mieścisko a podmiotami wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe zgodnie z zawartą umową partnerstwa. Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa, w szczególności w zakresie ograniczania skali ubóstwa w Gminie Mieścisko oraz problemów zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji.

Projekt rewitalizacyjny realizowany wspólnie przez Gminę Mieścisko oraz Partnera ma mieć na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych w gminie Mieścisko poprzez działania całościowe, integrujące wsparcie na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Jego efektem powinno być zmniejszenie siły bądź wyeliminowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i / lub technicznej, które zostały zidentyfikowane w Programie Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko.

Projekt może obejmować prace o charakterze przebudowy bądź adaptacji budynków, obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na obszarach zdegradowanych umożliwiające przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Prace dotyczyć mogą również poprawy estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu. Prace infrastrukturalne powinny prowadzić do zwiększenia dostępności obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przewidywany okres realizacji projektu – 2018 – 2020

 

III.           Wymagania:

1.    Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty, których projekt wpisuje się w założenia Programu Rewitalizacji:

1) szkoły wyższe,

2) jednostki naukowe,

3) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,

4) instytucje kultury,

5) organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,

6) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

7) instytucje otoczenia biznesu,

8) partnerzy społeczni i gospodarczy,

9) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

10) przedsiębiorcy,

11) porozumienia w/w podmiotów,

12) podmioty ekonomii społecznej.

2.    Podmiot nie należący do jednostek sektora finansów publicznych, prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ. Prowadzona działalność musi być zgodna z celami partnerstwa.

3.    Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

4.    Partnerem nie może być podmiot posiadający zaległości w podatkach wobec Urzędu Skarbowego bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

IV.          Oferta powinna zawierać:

1.     Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty)

2.     Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego

3.     Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4.     Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

5.     Opis doświadczenia kandydata na partnera w zakresie zbieżnym z przedstawionym w pkt. II niniejszego ogłoszenia

6.     Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia

7.     Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego w pkt II niniejszego ogłoszenia

 

V.           Ocena ofert

Ocena ofert składać się będzie z dwóch etapów – oceny spełnienia wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej.

1.    Ocena formalna – prowadzona będzie poprzez weryfikację spełnienia kryteriów dopuszczających w systemie zero-jedynkowym:

a)    Kryterium dopuszczające 1: Lokalizacja projektu Oferenta na obszarze wskazanym do rewitalizacji w Programie Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023

b)    Kryterium dopuszczające 2: Kompletność złożonych dokumentów

c)    Kryterium dopuszczające 3: Wpisywanie się projektu Oferenta w cele Partnerstwa

d)    Kryterium dopuszczające 4: Zgodność projektu Oferenta z wymaganiami działania 9.2.1 WRPO wykazanymi w SZOOP, w szczególności z typami projektów oraz limitami i ograniczeniami w realizacji projektów

e)    Kryterium dopuszczające 5: Pozytywny wpływ projektu Oferenta na rozwiązywanie problemów zidentyfikowanych dla obszaru rewitalizowanego w Programie Rewitalizacji Gminy Mieścisko na lata 2017-2023

f)     Kryterium dopuszczające 6: Oferta została podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

2.    Ocena merytoryczna punktowa – prowadzona będzie dla Oferentów, których ocena formalna zakończy się wynikiem pozytywnym. Ocena będzie prowadzona w oparciu o wskazane poniżej kryteria


 

L.p.

Opis kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1.

Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych

0 / 1 pkt

W przypadku wykazania w ofercie rozwiązań wpływających na zwiększenie dostępności obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Oferent otrzyma 1 punkt

2.

Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności dofinansowanych ze środków UE

0 / 1 / 2 pkt

W przypadku wykazania doświadczenia w realizacji inwestycji, Oferent otrzyma punktację w następujący sposób:

·       2 pkt – zrealizowanie minimum 1 projektu współfinansowanego ze środków UE,

·       1 pkt – zrealizowanie minimum 1 projektu ze środków własnych bądź środków zewnętrznych innych niż dofinansowanie UE,

·       0 pkt – brak doświadczenia w  realizacji projektów inwestycyjnych.

3.

Ranga obiektu poddawanego pracom

0 / 1 pkt

W przypadku wykazania w ofercie prac dotyczących obiektu zabytkowego, Oferent otrzyma 1 punkt.

4.

Rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów / przestrzenni poddawanych pracom w ramach projektu w długim okresie

0 / 1 / 2 pkt

Ocena będzie dokonana na podstawie przedstawionych w ofercie rozwiązań proponowanych do wdrożenia, które wpłyną pozytywnie na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów / przestrzeni poddawanych pracom. W szczególności punkty zostaną przy wykazaniu:

·       1 pkt – wdrożenia innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych,

·       1 pkt – obniżenia kosztów utrzymania obiektu w przyszłości na rzecz wydatków inwestycyjnych założonych w projekcie.

5.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

0-4 pkt

W ramach kryterium ocenione zostaną:

·       Rozwiązywanie problemów ujętych w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023,

·       Liczba  odbiorców, którzy potencjalnie będą korzystać z obiektów / przestrzeni poddanych pracom,

·       Potrzeba realizacji inwestycji (argumentowana m.in. stanem technicznym),

·       Poziom realizacji celów społecznych przez obiekt poddawany pracom w efekcie realizacji projektu.

6.

Wpływ na poprawę sytuacji gminy w wyniku realizacji projektu

0-4 pkt

Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na sytuację gminy Mieścisko. Ocena będzie prowadzona poprzez weryfikowanie efektów, które przyniesie realizacja projektu, w tym m.in.:

·       Poprawa warunków społeczno-ekonomicznych,

·       Podniesienie jakości życia mieszkańców,

·       Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych obiektom dotychczas niewykorzystywanym bądź wykorzystywanym w wąskim zakresie,

·       Poprawa infrastruktury technicznej i estetyki przestrzeni publicznej,

·       Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,

·       Włączenie na rynek pracy,

·       Poprawa wykształcenia mieszkańców,

·       Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej,

·       Rozwój przedsiębiorczości,

·       Poprawa bezpieczeństwa na rewitalizowanym terenie,

·       Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego,

·       Rozwój e-kultury, przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury,

·       Zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze,

·       Poszerzenie oferty rekreacyjnej,

·       Zwiększenie potencjału turystycznego.

Łączna maksymalna punktacja

14 punktów


 

VI.          Termin składania ofert:

od 20.11.2017r. do 13.12.2017r. (do godziny 12:00)

 

VII.         Sposób i miejsce składania ofert:

1.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „odpowiedź na ogłoszenie nr 1” osobiście lub za pomocą poczty/kuriera na adres: Gmina Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko

2.    Oferty składane osobiście przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy: poniedziałek – piątek – 7:30 – 15:30

3.    Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem liczy się data wpływu.

4.    Oferty należy sporządzić w języku polskim w formie wydruku komputerowego.

 

VIII.       Uwagi:

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.1.        negocjowania warunków realizacji zadania,

1.2.        zmiany szczegółowego zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu,

1.3.        wyboru kilku kandydatów na partnerów spełniających w najwyższym stopniu cele partnerstwa i kryteria oceny merytorycznej,

1.4.        unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2.      W przypadku unieważnienia naboru Gmina Mieścisko nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany złożeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Mieścisko nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.

3.      Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.miescisko.bip.net.pl, w zakładce „Rewitalizacja”.

4.      Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania formalne określone w pkt III ogłoszenia.

5.      W przypadku złożenia oferty po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

6.      Kandydat na Partnera może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.

7.      Oferta oraz wszystkie dokumenty do oferty powinny być podpisane przez osobę albo osoby upoważnioną/ne do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

8.      Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

  

IX.          Informacje dodatkowe:

Osoby do kontaktu w sprawie otwartego naboru: Jakub Strzelecki (61) 427 80 88