OGŁOSZENIE

Rada Miejska w Mieścisku zawiadamia, że w dniu 17 maja 2024 r.

o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się

II sesja Rady Miejskiej IX kadencji.

Porządek II sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej – możliwość wprowadzenia zmian.

4.Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

5.Zapytania sołtysów.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przedmiotu działania i składu osobowego komisji stałych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady wydającego polecenie podróży służbowej Przewodniczącej Rady.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mieścisku.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Agata Zielińska