OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Mieścisko

z dnia 11 września 2023 r.

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U .z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie procedury konsultacji społecznych w Gminie Mieścisko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego oraz Zarządzenia Nr 728  Wójta Gminy Mieścisko z dnia 11 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Mieścisko związanych z nadaniem miejscowości Mieścisko statusu miasta, zarządza się:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Mieścisko związanych z nadaniem miejscowości Mieścisko statusu miasta, tj.:

1) projekt uchwały w sprawie połączenia sołectwa Gołaszewo z sołectwem Piastowice;

2) projekt uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Mieścisko;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Mieścisko.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 19 września 2023 r. do 26 września 2023 r.

 

poprzez składanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców w formie pisemnej.

(Wzór ankiety konsultacyjnej w załączeniu).

 

W konsultacjach społecznych mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Mieścisko.

W okresie konsultacji:

1) projekt uchwały w sprawie połączenia sołectwa Gołaszewo z sołectwem Piastowice;

2) projekt uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Mieścisko;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Mieścisko.

wyłożone będą do publicznego wglądu:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Mieścisko www.miescisko.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieścisko www.miescisko.bip.net.pl

 

Wnioski, uwagi i opinie do projektów uchwał Rady Gminy Mieścisko związanych z nadaniem miejscowości Mieścisko statusu miasta można zgłaszać w formie ankiety, poprzez:

1) przesłanie skanu ankiety drogą elektroniczną na adres mailowy Urzędu Gminy: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl;

2) przesłanie drogą listowną na adres Urzędu Gminy;

3) złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz ankiety konsultacyjnej można pobrać:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy  Mieścisko  www.miescisko.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieścisko www.miescisko.bip.net.pl

                                                                                 

Wójt Gminy Mieścisko

                /-/ Przemysław Renn